Home

Radon fastighetsägarens ansvar

Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av

Godkända av SSM · Oberoende laboratorium · Ackrediterade av SWEDA

 1. Kommunens Byggnadsnämnd har endast ansvar att kontrollera att radon tas i beaktande innan nya bygglov beviljas. Köpare - Mäklare - Säljare. Ansvarig: Köpare. Vid fastighetsköp har köparen undersökningsplikt vari radon ingår. Det vill säga, radon räknas inte som ett dolt fel som säljare eller mäklare är skyldig att redovisa för
 2. Radonhalten i inomhusluft anges i enheten becquerel per kubikmeter luft (Bq/m 3).Referensnivån för radon i bostäder är 200 Bq/m 3 enligt Strålskyddsförordningen. Radonhalten i bostäder bör alltså inte vara över 200 Bq/m 3.. Strålskyddsförordningen innehåller även ett krav på optimering vilket betyder att du som fastighetsägare har ett ansvar att hålla radonhalten så låg som.
 3. Kommunerna har också ett ansvar för att upplysa om hälsoriskerna med radon och att verka för att även enskilda villaägare mäter radon. De ska också lämna råd och upplysningar om hur kommuninvånarna kan gå vidare för att åtgärda för höga radonhalter, t.ex. genom att neutralt hänvisa till de konsult- och åtgärdsföretag som de känner till är verksamma i kommunen
 4. Radonet kan till exempel komma från byggnadsmaterial i väggar eller från hushållsvattnet, men det vanligaste är att det kommer från marken huset står på. Eftersom radon är en osynlig, luktfri gas måste du mäta radonhalten i inomhusluften för att veta hur mycket radon som finns i ditt hem

3.1.3 Hyresgästens ansvar för uppkomna skador på lägenheten 19 3.2 Fastighetsägarens ansvar enligt annan lagstiftning 20 3.2.1 Gaturenhållningslagen 20 3.2.2 Ordningslagen 21 3.3 Istappsfallet 22 4 PRINCIPALANSVARET 24 4.1 Kort historik 24 4.2 Arbetsgivarens egna ansvar 24 4.3 Arbetsgivarens ansvar för sina arbetstagare 2 Som fastighetsägare så har du även ansvar över att dina gäster ska ha ett så bra, säkert och tryggt boende som möjligt och här tänkte vi rada upp några av de områden där du definitivt bör avsätta en slant för kostnaderna som de för med sig. Saker som du, helt enkelt, måste sköta då det ligger på ditt bord att göra så Även fastighetsägaren kan mäta radon på arbetsplatsen. Även om det är arbetsgivaren som har ansvar för att se till att en mätning görs kan det finnas ett värde i att du som fastighetsägare är proaktiv och själv mäter radon även på arbetsplatser Fastighetsägarens ansvar att sanera skadedjur och ohyra Du som fastighetsägare är ansvarig för att sanera ohyra och skadedjur. Skadedjur och ohyra kan skapa stor ekonomisk skadegörelse då de angriper exempelvis livsmedel, textilier och trävaruprodukter det är ditt ansvar som fastighetsägare att undersöka om det finns något annat i verksamheten som kan innebära risker för människors hälsa och miljön. • Förekomst av hälsovådliga byggnadsmaterial • Fukt och mögel • Buller • Radon • Ventilation • Avfall • Cistern • Inomhustemperatur • Vattentemperatur • Skadedju

Hyresvärdens ansvar - Boverke

Radon i bostäder Fastighetsägarens ansvar att

En fastighetsägare ska i möjligaste mån hindra uppkomst av olägenheter i bostäder genom att tillhandahålla tillfredställande klimat och bullerskydd, ventilation, värme och vatten samt utrustning för personlig hygien. Hur långt fastighetsägarens ansvar sträcker sig beror givetvis på omständigheterna i det enskilda fallet Fastighetsägarens ansvar Du som äger en fastighet har ett stort ansvar för att undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön. Det gäller oavsett om du är privat eller kommunalfastighetsägare, eller en bostadsrättsförening

Radon- fastighetsägarens ansvar sundsvall

Nu börjar säsongen för radonmätningar - Fastighetsägarn

 1. arium om radon
 2. Att mäta radon i sina lokaler och även erbjuda anställda radonmätning hemma är ett mycket bra miljömål, dessutom uppfyller arbetsgivaren målet som ställs enligt EU. VI KAN DET HÄR! Radon Vi utför radonmätningar, ska alla arbetsplatser enligt lag radonmätas. Detta är arbetsgivarens ansvar och inte fastighetsägarens
 3. Som fastighetsägare gäller det att ha koll på hissens säkerhet, ventilationssystemet, sprinkler- och larmsystemet, radonhalter, elinstallationer och energiåtgång. Det är fastighetsägarens ansvar att själv kontrollera att gällande bestämmelser efterlevs. Det är det viktigt att hålla koll på regler och föreskrifter
 4. Det ansvar som en fastighetsägare har för sina hyresgäster och andra som tillfälligt vistas i fastigheten är omfattande. Ansvaret innefattar både att begränsa risken för skador och olyckor, men också att hyresgästerna har en bra inomhusmiljö, att mark och vatten inte förorenas på grund av aktiviteter på fastigheten, men också att bostäder och lokaler håller en viss standard
 5. Ditt ansvar som fastighetsägare Som fastighetsägare har du ett solidariskt ansvar för gångbanor, trottoarer och trappor en bit utanför din tomtgräns. Antalet meter det rör sig om kan du läsa i de lokala föreskrifterna för just din kommun. Sikten ska vara god för gående och trafikanter. Vegetation får inte skymma belysningsstolpa

Ansvar för upprätthållande av karantän och avspärrning Om beslut fattas om karantän av personer i en byggnad eller avspärrning av ett område är det smittskyddsläkare med hjälp av polis som har ansvar för att karantänen eller avspärrningen upprätthålls. Fastighetsägare har därmed inte ansvar för karantänen eller avspärrningen Fastighetsägare och Mölndals stad har gemensamt ansvar för att hålla gator och gångytor rena i detaljplanelagda områden där kommunen är huvudman . för gatan. Mölndals stad tar hand om körbanor på gator och vägar, cykelvägar samt övrig allmän plats. Du som är fastighetsägare ansvarar för gångytor utanför din fastighet, til Fastighetsägarens ansvar Martin Rifall - Plan- och bygglagen (bygg-, mark och rivningslov, enkelt avhjälpta hinder, åtgärder avseende tomter, lekplatser, m.m.) - Miljöbalken (miljöfarlig verksamhet och miljöskador) - Snöröjning och halkbekämpning. Dag 2. Elansvar i fastighete Artikeln reder ut ansvaret mellan boende och fastighetsägare, samt ger tips på vem som bör ta vilket ansvar för det mest effektiva brandskyddet. Utmärkt 4.8 av 5 Säker betalning me

Lagar Och Bestämmelser Kring Radon Radonsupporte

 1. Ytterst är det arbetsgivaren som har ansvar för ventilationen i arbetsmiljön. Men även hyresvärdar, fastighetsägare och de som bygger och projekterar arbetslokaler har ett ansvar
 2. Fastighetsägarens juridiska ansvar Huvudnavigering Hoppa till huvudinnehåll Svensk Markservice AB Stenåldersgatan 11, 213 76 Malmö, telefon010-499 70 00, org. nr.556420-4823, BG5313-9952, info@svenskmarkservice.se , Cookie-polic
 3. Radon i bostäder beräknas varje år orsaka runt 500 lungcancerfall i Sverige och för den som bor i hyresrätt är det fastighetsägarens ansvar att mäta och sanera radonet. I Siw Weiholts.
 4. Om du äger ett flerbostadshus är du skyldig att utföra egenkontroll av din verksamhet. Eftersom radon är farligt för hälsan är det ditt ansvar att kontrollera att halterna inte överstiger riktvärdet. Om du inte redan låtit undersöka din fastighet är det hög tid att göra det
 5. Fastighetsägare. Som fastighetsägare Att vara fastighetsägare är ett stort ansvar oavsett om du är privat eller kommunal fastighetsägare, Radon Höga radonhalter innebär inte någon akut fara men är på lång sikt en hälsorisk som vi kan förebygga genom att se till att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är så låg.
 6. För fastighetsägare. Vilket ansvar har jag som fastighetsägare? När skyddsrummen byggdes bekostade svenska staten den förstärkta betongkonstruktionen, dörrar, luckor och all den utrustning som skall finnas tillgänglig i skyddsrummet i händelse av krig. Ägaren till fastigheten fick ansvar att förvalta skyddsrummet och dess funktion.
 7. Fastighetsägare är skyldiga att mäta radon . Som ägare till flerbostadshus har man skyldighet att se till att radonhalten i bostäderna inte är för höga. Trots att den nuvarande modellen för mätning och riktvärden togs fram 2004 har få fastighetsägare tagit initiativ till mätning. Därför kommer kommunerna att driva frågan hårdare

Fastighetsägarens ansvar Folkhälsomyndigheten. Vad gör miljö- och hälsokyddsförvaltningen? Miljö- och konsumentnämnden är den myndighet som har ansvar för att övervaka att ägare till flerbostadshus har kontroll över radonsituationen i sitt hus och att radonsituationen åtgärdas om radonhalterna ligger över referensvärdet Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken och utgår från uran-238. Om du hyr din bostad eller bor i bostadsrättsförening är det din hyresvärd/fastighetsägare eller bostadsrättsföreningens styrelse som ansvarar för mätningar och saneringar av radon. Om du äger din bostad ansvar du själv för radon i din bostad Det är fastighetsägarens ansvar att vid behov låta mäta radon. Krav om mätning kan ställas med stöd av miljöbalken om det finns en välgrundad misstanke om att radon kan finnas. Vanligen sker mätning efter initiativ av fastighetsägaren som också får står för kostnaden Fastighetsägarens ansvar. Djur i boendemiljön Undermeny för Djur i boendemiljön. Bredband och mobiltäckning. Brandsäkerhet och sotning. Radon kommer via marken in i byggnaden via otätheter. Nästan all mark innehåller radon som utgör en risk för förhöjda radonhalter inomhus

Fastighetsägarens ansvar Show submenu; Radon är ett radioaktivt ämne som finns i blå lättbetong och i marken. Fastighetsägare ska i samband med byggnadens energideklaration även redovisa eventuella radonmätningar till Boverket Radon Höga radonhalter inomhus är en hälsorisk. Du har som fastighetsägare ansvaret för att radonhalten inte är högre än referensvärdet 200 Bq/m3. Har du inte redan undersökt din fastighet är det hög tid att göra det. Skötsel, städning och.

Radon - mät och rapportera som fastighetsägare av

Flerbostadshus & Fastighetsägare Problem med radon i fastigheten? En kontakt med Radonutredning I VÄST AB är en väg mot lösning. Vi har stor erfarenhet av besiktning och att åtgärda radonproblem Vi erbjuder en helhetslösning och en grundlig utredning. Givetvis hjälper vi även till med det administrativa arbetet gentemot eventuella. Fastighetsägarens ansvar Du som fastighetsägare har ansvar när det gäller att sköta snöröjning, sandning och övrig skötsel på och runt gångbanorna i Åre: · Ta bort och hålla rent från snö och is på gångbanor och brunnar

Detta gäller även bostadsrättsföreningar. Eftersom radon är farligt för hälsan är det ditt ansvar att kontrollera att halterna inte överstiger riktvärdet. Om du inte redan låtit undersöka din fastighet är det hög tid att göra det. Enda sättet att få veta radonhalten i fastigheten är att mäta. Att mäta radon är enkelt Att mäta radon i flerbostadshus är fastighetsägarens ansvar. Beställa mätdosor. Ett mätpaket består av två mätdosor, en blankett för fastighetsdata, instruktioner för mätningen och ett returkuvert. Tranås kommun har ett avtal med Eurofins Radon Testing Sweden AB för radonmätningar i luft Fastighetsägarens ansvar Du som fastighetsägare ansvarar för att fastigheten fungerar som den ska och för att förebygga och åtgärda risker för människors hälsa och miljön. Här finns samlad information och länkar som kan vara viktig att känna till för dig som är ägare till en eller flera fastigheter Fastighetsägarens ansvar. Är det du själv som är fastighetsägare har du självklart ett eget ansvar att åtgärda problemen. Om du inte blir hjälpt. Får du som boende inte gehör för dina klagomål vare sig det gäller din hyresbostad eller kringliggande verksamheter kan du vända dig till miljöförvaltningen Ansvaret regleras i vattentjänstlagen (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster). Avgiften som tas ut får endast täcka kommunens nödvändiga kostnader, den så kallade självkostnadsprincipen. Lagen säger också att ekonomin för vatten och avlopp måste redovisas skiljt från övriga kostnader som kommunen har. Fastighetsägarens ansvar

Om radon » Svensk Radonförenin

Därtill kan även en fastighetsägare bli ansvarig. I rapporten görs även en genomgång av olika rättssubjekts ansvar såsom arrendator, konkursbo, exploatör m.m. Vägledning är uppdaterad gällande relevant praxis t.o.m. år 2012. I vägledningen finns information om: Grundläggande bestämmelser; Ansvar för utredningar och efterhandlin Radon i bostäder beräknas varje år orsaka runt 500 lungcancerfall i Sverige och för den som bor i hyresrätt är det fastighetsägarens ansvar att mäta och sanera radonet. I Siw Weiholts lägenhet i Växjö upptäcktes farliga radonhalter långt över riktvärdet redan för flera år sen, men det fick hon aldrig reda på Fastighetsägarens och förvaltarens ansvar. Fastighetsägare ansvarar för att underhålla och sköta sina fastigheter på ett sätt som gör att boende inte får besvär eller blir sjuka av brister i byggnaden. För att undvika olägenheter för människors hälsa ska en bostad ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, buller, radon,.

Nedan preciseras ett antal av de vanligaste, men det är ditt ansvar som fastighetsägare att undersöka om det finns något annat i verksamheten som kan innebära risker för människors hälsa och miljön. • Förekomst av hälsovådliga byggnadsmaterial • Fukt och mögel • Buller • Radon (≥200 Bq) • Ventilation • Avfall • Cister • Fastighetsägarens ansvar - ett hjälpmedel för egenkontroll (Fastighetsägarna Sverige) • Fastighetsägarens guide i miljöbalken (Fastighetsägarna Sverige) • Miljöbalken. En sammanställning för fastighetsförvaltare (Svensk ByggtjänstFörlag) • Egenkontroll i fastigheten Fastighetsägarens ansvar kan genom avtal överföras på hyresgäst eller t.ex. en entreprenör, som åtagit sig att snöröja och halkbekämpa. Det är ändå alltid fastighetsägaren som blir skadeståndsskyldig mot den skadelidande - oavsett vem som tagit på sig arbetsuppgiften Ditt ansvar som fastighetsägare Det är mycket att stå i på den egna tomten och fastigheten. Då är det lätt att glömma att det finns några meter till som behöver tas om hand

Det är fastighetsägarens ansvar att bevisa att lagen följs Miljöförvaltningen kan kräva att fastighetsägaren bekostar de undersökningar som bedöms vara nödvändiga i ett ärende, dels för att klarlägga om det finns risker för hälsa eller miljön, dels för att uppfylla gällande riktlinjer 21 Tips vid framtagande av laglista Fastighetsägarnas ansvar- en checklista för egenkontroll Utgiven av Fastighetsägarna. Beställs genom www.byggbokhandeln.co

Koll på radonhalten? - Boverke

Fastighetsägare Här hittar du som är fastighetsägare information om egenkontroll, tillgänglighet, lägenhetsregistret, mätning av radon och obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Som fastighetsägare har du ansvar för att fastigheten fungerar som den ska och inte medför risker för miljön eller hälsan för de boende Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt i marken. Den kan även förekomma i byggnadsmaterial, främst blåbetong. Blåbetong producerades och användes som byggmaterial i hus från 1929 fram till 1975. Långvarig exponering för radon ökar risken att drabbas av lungcancer. Risken är större ju högre radonhalten är i luften Fastighetsägarens ansvar för en förorenad fastighet Här finns svar på vanliga frågor om att äga, sälja eller köpa en bostadsfastighet som är eller misstänks vara förorenad. Det är viktigt för dig att känna till om din fastighet är förorenad eftersom det i så fall kan finnas risker med att bo eller vistas på den

Fastighetsägares ansvar - L

Fastighetsägarens ansvar Du som äger en fastighet har ett särskilt ansvar. Tillsammans kan vi få vardagen för Enköpingsborna att fungera även när det kommer mycket snö och är halt I arbetsgivarens ansvar ingår även att se till att maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar underhålls. Ta in extern kompetens när du behöver Om arbetsgivare inte har kompetensen för att genomföra en tillförlitlig undersökning och riskbedömning, eller vidta nödvändiga åtgärder, måste externt kompetens anlitas Som fastighetsägare har du fullt ut ansvar för att hålla fastigheten i ett välskött skick. Det gäller både byggnad som tomt. Är blommande maskrosor vanvård på en tom Fastighetsägarens ansvar. Har du problem med ventilationen i din bostad och bor i en hyreslägenhet, ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller lagens ställda krav. Fastighetsägaren har ett ansvar att upprätthålla ett egenkontrollprogram för sin verksamhet

Fastighetsägarens ansvar Nykvarns kommun och du som fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för trafiksäkerheten i Nykvarns bostadsområden. Som fastighetsägare ansvarar du för gångbanan utanför din fastighet samt att området runt din tomt är fritt från skräp och ogräs Ansvaret för brandskyddet finns hos både fastighetsägare och boende. Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden, det vill säga fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen, och på dem som nyttjar byggnaden, exempelvis hyresgästerna Höga halter av radon i bostäder utgör ingen akut fara, men det är en långsiktig hälsorisk som behöver Ditt ansvar som boende som kommer med mätdosorna. Om du inte gör det kan mätningen ge fel resultat eller behöva göras om på nytt. Följ fastighetsägarens instruktion om vem som ska placera ut dosorna och vem som ska fylla Fastighetsägarens ansvar. Du som fastighetsägare ansvarar för att ledningarna för dagvatten (regn) och spillvatten (avlopp) från din fastighet är åtskilda. Det betyder att du måste se till att stuprör, dräneringsbrunn samt golvbrunnar i källartrappa och garagenedfart är rätt kopplade

Ditt ansvar som fastighetsägare Fastighetsägar

Radon, radonproblem samt olika tekniska åtgärder mot radon skall ges en allmän förklarande beskrivning. Vidare skall radonproblemet ges en aktuell lägesbeskrivning med bl.a. en översiktlig beskrivning av situationen inom EU och vid behov även andra länder utanför EU. På nationell nivå skall lägesbeskrivningen minst omfatta antal av de vanligaste, men det är ditt ansvar som fastighetsägare att undersöka om det finns något annat i verksamheten som kan innebära risker för människors hälsa och miljön. • Förekomst av hälsovådliga byggnadsmaterial • Fukt och mögel • Buller • Radon • Ventilation • Avfall • Cistern • Inomhustemperatu Fastighetsägare är dåliga på att mäta radon och kommunerna ställer inga krav. Cirka 200 000 lägenheter i Sverige har för höga värden, menar Svensk Radonförening. Publicerat 18 december, 2012 . Ansvar även för hemarbet En fastighetsägare kan hålla andra gemensamhetsutrymmen som till exempel trapphus, källare, vind och tvättstuga med brandvarnare men det är inget krav. Det är normalt inte heller ett krav att fastighetsägaren förser lokaler (kontor, affärer eller liknande) med brandvarnare om inte annat är avtalat med hyresgästen 5.3.2 Radon 6 LUFT 6.1 Rutiner 6.1.1 Ventilation 20.1.3 Organisatoriskt ansvar 20.1.4 Riskbedömning av verksamheten Checklista egenkontroll fastighetsägare Author: Miljöförvaltningen Östra Skaraborg Subject: Checklista Keywords

Fastighetsägare. I bostadsrätter och flerfamiljshus har fastighetsägaren ansvar att ordna avfallsinsamling. Bostadsrättsföreningar och de som äger flerbostadshus måste se till att de boende kan lämna sina sopor ifrån sig nära sin bostad. Fastighetsinnehavares ansvar Fastighetsägarens ansvar För det fall att det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra eller bekosta ett avhjälpande enligt 10 kap MB, är enligt 10 kap. 3 § 1 st. MB var och en som förvärvat den förorenade fastigheten ansvarig. Det kan exempelvis vara så att någo Fastighetsjuristen svarar: Vem har ansvar för snöröjning? Fråga: Vi driver en matvarubutik och hyr för detta ändamål en del av en byggnad. Enligt hyresavtalet ska hyresgästen sköta snöröjning. Nu säger hyresvärden att vi måste skotta på taket och ta bort istappar eftersom vi har ansvar för snöröjningen på fastigheten Fastighetsägare har ansvar för lekplats. 28 maj 2015 2015-05-28 10:00:00. När sommaren närmar sig är det tid för utelek och då gäller det att lekplatsen och utrustningen är säker så att inga olyckor sker. Foto: Veronika Zemlyannikova. Sommaren är utelektid Du som är fastighetsägare ansvarar för snöskottning och sandning av området runt din fastighet. Läs om ditt ansvar som fastighetsägare och se var du kan hämta sand för halkbekämpning utanför din fastighet

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium i berggrunden sönderfaller. fastighetsägaren som har ansvaret för att kontrollera och åtgärda så att radonhalten inomhus är lägre än 200 Bq/m3. Att känna till radonhalten i inomhusluften ingår i miljöbalkens krav på fastighetsägarens egenkontroll av verksamheten Som fastighetsägare till ett flerbostadshus, eller en styrelse för en bostadsrättsföreningn, har du ansvaret för att mäta radon och åtgärda om halterna är för höga. Om du vill veta om det finns radonmätningar gjorda i din fastighet kan du kontakta Miljöförvaltningen Ansvaret innebär att den som tillverkar eller importerar en produkt ska se till att avfallet samlas in och behandlas. Kommunerna Hanteringen av hushållsavfallet finansieras genom avgifter till berörda fastighetsägare Det innebär att miljöförvaltningen kan begära in uppgift från fastighetsägare om resultat från radonmätning. Radongasmätning. Den som ska mäta radon ska göra det enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning Mätning av radon i bostäder - metodbeskrivning (2013). Den kan hämtas här: Strålskyddsmyndighetens hemsida Sandning och skottning är värdens ansvar . 27 december 2010 kl 08:00 Uppdaterad 7 oktober 2014 kl 14:22. Nyheter Är det halt utanför ditt hus? Grundregeln är att fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på sin mark

Video: Ny strålskyddslag omfattar även radonmätning på

Radon och mögel, vad ska man tänka på egentligen?

Ansvaret som en fastighetsägare har, kan inte nog betonas. Som fastighetsägare, i synnerhet om man hur ut lägenheter eller rum i fastigheten har man ansvar för att bostäderna är fria från risker för de boendes hälsa. Blåbetong och vatten eller mark som avger radon Som fastighetsägare kan du vända dig till ett företag som arbetar med skadedjurs- bekämpning. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och t.ex. sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon. De tar även bort befintliga fågelbon Fastighetsägarens ansvar. Enligt lag är det vi på Nodra som ska ta hand om allt hushållsavfall som uppkommer inom fastigheten. Läs om vad som räknas som hushållsavfall Det ansvar en fastighetsägare har för sina hyresgäster och andra som vistas tillfälligt i fastigheten är vittomspännande. Ansvaret omfattar både att begränsa risk för skador och olyckor, men också att hyresgästerna har en god inomhusmiljö, att mark och vatten inte förorenas på grund av verksamhet på fastigheten, men också att bostäder och lokaler upprätthåller en viss standard

BoendemiljöNytt försök att tvinga hyresvärdar mäta radon | HallandspostenSkånetrafiken: ”Oklart vad det betyder för våra resenärerBoendemiljö - Ljusdals kommun

Ansvaret för varje bygg-, rivning- och markåtgärd som utförs åt dig, är du som byggherre, huvudansvarig för. Entreprenören ansvarar endast civilrättsligt för kvalitén på sitt utförande arbete genom de avtal som tecknas mellan byggherren och entreprenören Re: Ansvar vid stormfällt träd ? Pure, Det jag vet har jag hört från mitt försäkringsbolag. Lagen det gäller är densamma som säger att den som inte sandar sin ägandes gångbana blir skyldig att ersätta halkoffrens brutna lårben. Det finns dock ingen lag som tvingar fastighetsägare att vare sig sanda gångbanan eller kapa farliga träd Fastighetsägarens ansvar. Har du en gasledning i din fastighet? Då har du också ansvar för den. Ditt ansvar sträcker sig från fastigheten till leveranspunkten som är 0,5 m utanför tomtgräns. Ditt ansvar omfattar att: Både rörsystem och gasapparater är i bra skick Då var det dags igen. Vintern kom till Stockholm med besked i helgen, och med den följer ansvarsfrågan om snö och is - tillika våra påminnelser om det. Men faktum kvarstår: att snö och is snabbt kan bli riktigt farligt. Och det är du som fastighetsägare eller ni som bostadsrättsförening som står som ansvariga om någon råkar illa ut vid er fastighet

 • Rabatt på ny volkswagen.
 • Lhc biljetter restaurang.
 • Tall död i toppen.
 • Vikings stream.
 • Inte bara schack.
 • Pulitzerpriset 2015.
 • Vägen till utlandstjänst.
 • La boca buenos aires.
 • Inreda en etta 40 kvm.
 • Sassafras clothing.
 • Waldhotel rennsteighof speisekarte.
 • Trivs du.
 • Freunde finden graz umgebung.
 • Viktig del synonym.
 • Bet365 uttag seb.
 • Läxhjälp stadsbiblioteket uppsala.
 • Gravid v 40 illamående huvudvärk.
 • Fri fart danmark.
 • Eton smoking.
 • Windows 10 hintergrundbild speicherort.
 • Johannes der täufer rufer.
 • Kapitalförsäkring eller isk till barn.
 • Mayariket kultur.
 • 28x45 läkt.
 • Bästa eteriska oljorna.
 • Canadian trail sektionen.
 • Smidesgrind malmö.
 • Echter alexandrit kaufen.
 • Demensvård malmö.
 • Rengöra vattentank med bakpulver.
 • Minnie mouse kopf vorlage.
 • Kai knives japan.
 • Stresshantering synonym.
 • Baseball plan.
 • Lär dig finska spel.
 • Danielle gonnin.
 • Unfall wandsbek gartenstadt.
 • Pokemon smaragd rayquaza fangen ohne meisterball.
 • Billig markis.
 • Boeing 757 seating.
 • Gynekolog laurentiikliniken lund.