Home

Informationssäkerhet it säkerhet

Medarbetare - Security Solution Scandinavia

MSB har identifierat behov av tydligare styrning av statliga myndigheternas informationssäkerhetsarbete och ger nu ut ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit. Föreskrifterna träder ikraft 1 oktober 2020. Som stöd för arbetet med informationssäkerhet erbjuder MSB en rad olika vägledningar och utbildningar Informationssäkerhet handlar framför allt om att hindra information från att läcka ut, förvanskas och förstöras. Det handlar också om att rätt information ska finnas tillgänglig för rätt personer, och i rätt tid. Information ska inte kunna hamna i orätta händer och missbrukas. De registrerade ska veta vem som använder deras personuppgifter och varför

Jämför IT-säkerhet och informationssäkerhet. x IT security IT-säkerhet ledsys säkerhet beträffande skydd av IT-system och dess data syftande till att förhindra obe hörig åtkomst och obehörig eller oavsiktlig förändring eller störning vid databehandling samt dator- och telekommunikatio Välkommen till Handbok i Informations- och IT-säkerhet Denna handbok är skriven för ett tänkt medelstort lärosäte. Tanken är att den ska underlätta för dig som arbetar med informationssäkerhet att utforma lokala regler och råd. När det gäller frågor rörande legala rättstillämpningar hänvisas till respektive lärosätes jurist Informationssäkerhet är skyddet mot att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs av obehöriga. Informationssäkerhet ska också förebygga annan skadlig inverkan på uppgifter och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet

informationssäkerhet, dataskydd, systemsäkerhet, IT-säkerhet, säkerhetsfrågor i informationsförvaltning eller informationshantering. Sammanlagt anmälde sig 85 personer till att delta i studien och efter det första utskicket var 74 deltagare aktiva. Panelerna byggdes upp efter deltagarnas expertkunskap, oc Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Informationssäkerhet (H SÄK Infosäk), 2013 års utgåva (M7739-352056) fastställs för tillämpning fr.o.m. 2013-09-02. Målgruppen är främst säkerhetschefer och IT-säkerhetschefer samt annan personal som arbe-tar med informationssäkerhetsfrågor. Handboken gäller för Försvarsmakten

Informationssäkerhet.se använder cookies. Genom att klicka på Jag förstår samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies Kommunerna usla på it-säkerhet - viktiga samhällstjänster utsätts för onödig risk. 2015. Då visade det sig att 170 av 241 kommuner som deltog i undersökningen inte arbetade systematiskt med informationssäkerhet. 102 kommuner saknade en informationssäkerhetsfunktion Informationssäkerhet är mycket mer än bara IT- säkerhet, Det omfattar exempelvis behörigheter och rutiner, det omfattar inte bara data i IT-system utan även information i annan form såsom dokument, kartor, ritningar med mera och även vem som har vilken kunskap Data och IT | Säkerhet | 2 timmar och 15 minuter . Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning. Beskrivning. I denna grundläggande och omfattande utbildning får du lära dig att utveckla ett sunt risktänkande avseende IT- och informationssäkerhet IT-säkerhet ansvarar för att skydda en organisations (företags, myndighets, etc) värdefulla tillgångar som information, maskinvara (hårdvara) och programvara (mjukvara). IT-säkerhet ingår som en beståndsdel i det totala säkerhetsramverket och ska liksom övriga IT-ramverk och det totala ramverket hantera skydd mot allehanda hot och faror mot organisationen och dess verksamhet.

Nya föreskrifter och stöd på informationssäkerhetsområde

 1. De nya föreskrifterna om it-säkerhet för statliga myndigheter kompletterar föreskrifterna om informationssäkerhet genom att förtydliga hur skyddet för myndighetens it-miljö ska utformas. MSBFS 2016:1 föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhetFortsatt arbete med föreskriftsförslage
 2. IT-säkerhet ingår i säkerhetsarbetet och ska hantera skydd mot många olika hot och faror som kan finnas mot en organisation och dess verksamhet.IT-säkerhet eller datasäkerhet handlar om att skydda en organisations tillgångar i form av information, hårdvara och mjukvara.IT-säkerhet koncentrerar sig på hot och skydd förenade med användning av IT
 3. Sectra har besökt Luleå tekniska universitet och masterutbildningen i informationssäkerhet. - Vi tycker det är viktigt att studenterna får en verklighetsförankring hos företag inom de ämnesområden de läser om, säger Stefan Doverud, Sectra

Informationssäkerhet - Datainspektione

Informationssäkerhet. I en tid då allt fler aspekter av våra liv digitaliseras har också utvecklingen av IT-relaterade brott ökat lavinartat. Idag omsätter det vi kallar för cyberbrott mer än hela värdens samlade droghandel. Därför ses nu cyberbrott som den femte arenan för modern krigsföring, utöver luft, sjö, mark och rymd Informationssäkerhet och IT-arkitektur tel: 013-37 80 00. jonas.hallberg@foi.se. Tekniska lösningar för IT-säkerhet. Uppbyggnad av säkerhet i IT-system är inte ett isolerat tekniskt område utan starkt kopplat till syftet med IT-systemens användande IT-säkerhet Kryptering m.m. Övrigt GDPR, Fysisk säkerhet, LIS m.m. 1. Vägledning och svar på frågor om informationssäkerhet. FAQ - Vanliga frågor om informationssäkerhet. Jobba säkert på distans - tips om hur du ska tänka när du inte är på arbetsplatsen. Alla medarbetare inom verksamheten har ett ansvar för verksamhetens. Du trivs med att skapa affärer och har ett nätverk inom IT-branschen och gärna även säkerhetsbranschen. Du har förmåga att sätta dig in i kunders behov kopplat till IT-säkerhet, Informationssäkerhet och/eller Applikationssäkerhet. Det är en fördel om har erfarenhet av roller både i linjeorganisation och som konsult

Informationssäkerhet är ett spännande och starkt expansivt område inom IT-branschen. På bara ett par års sikt beräknas företag och myndigheter mer än fördubbla sina investeringar inom just informations- och IT-säkerhet. Detta skapar mycket god efterfrågan på kompetens inom området under kommande årtionden Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster t.o.m. SFS 2018:1176 SFS nr : 2018:1174 Departement/myndighet : Justitiedepartementet L

IT-säkerhet IT-relaterade tekniska säkerhetsåtgärder för att upprätthålla informationssäkerhet Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) Del av organisationens övergripande ledningssystem, baserad på en metodik för verksamhetsrisk, som syftar till att upprätta, införa, driva, övervaka, granska, underhålla oc Som specialist inom IT-forensik och informationssäkerhet kan du arbeta med att säkra spår och utreda brott eller med att granska och skydda datorsystem. På den här framtids­inriktade utbildningen lär du dig att genomföra IT-forensiska undersökningar av datorer och hur du sköter administration av datorsystem, nätverk och IT-säkerhet Skatteverkets remissvar 2020-02-13, Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndighete Teknisk IT-säkerhet. Penetrationstest; Social Engineering; Incidenthantering; Forensics; Kurser inom IT-säkerhet; Informationssäkerhet. Business Continuity Management; CISO as a Service; Dataskyddslagen (GDPR) - Konsulttjänster; Incident Management Readiness; Information Security Health Check; ISO 27000 / ISMS; PCI DSS Assessment. Informationssäkerhet. Vårt ansvar. Enheterna inom SEB ser det som ett gemensamt ansvar att skydda dina uppgifter på bästa sätt. Vi har därför vidtagit, och vidtar fortlöpande, en rad skyddsåtgärder som tillsammans bidrar till en mycket hög it-säkerhet

Informationssäkerhet handlar om att hindra information från att läcka ut, förvanskas, förstöras samt säkerställa att informationen finns tillgänglig för en legitim användare. Beroende på organisation kan både risker och hot variera både sett till typ och storlek, men till stor del handlar information om att minimera och att hantera risker på ett adekvat sätt Cybersäkerhet, eller IT-säkerhet, även informationssäkerhet, är säkerhet relaterat till digitala tillgångar som är uppkopplade till cyberspace. I Sverige används cybersäkerhet ofta i en internationell kontext, då man t ex tänker sig ett lands försvar och motståndskraft mot IT-relaterade hot

Handbok i informationssäkerhet - KT

- IT-säkerhet enligt HPS

Utbildningar inom informationssäkerhet - ISO 27001. Information är den värdefullaste tillgången i många organisationer. Kärnan i informationssäkerhet enligt ISO 27001 handlar om att styra och skydda informationens riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet. Ett ledningssystem för informationssäkerhet handlar om att åstadkomma detta, oavsett organisationens storlek och. Risken för fel blir större om ledningen saknar en helhetssyn på hur informationen ska hanteras. Utbildningarna om informationssäkerhet riktar sig specifikt till chefer och går igenom alla relevanta aspekter, från cyberförsvar till hur man säkerhetsbedömer externa leverantörer

Informationssäkerhet och IT-säkerhet . I mål- och regelsamlingen finns riktlinjer och rutiner för anskaffning och drift av IT-system, molntjänster, loggning, informationsklassning, informationshantering, riskanalyser, systemutveckling med mera. Övergripande rutiner för informationssäkerhet vid Uppsala universite Policy för IT och informationssäkerhet Information är en av Systembolagets värdefullaste tillgångar och hantering av information utgör en betydande del av arbetet. Betydelsen av korrekt information kommer fortsätta öka i takt med att en allt större del av verksamheten är beroende av ett tillförlitligt IT-stöd IT-säkerhet. A- Ö; English Site Frågor om informationssäkerhet skickas till universitetets informations-säkerhetsfunktion via mail infosakfunktionen@su.se. Incidenter och fel relaterade till informationssäkerhet anmäls till infosakfunktionen@su.se. Vid brådskande ärenden kontakta Benita Falenius. A-.

Våra föreläsare | Sign On

Informationssäkerhet - Säkerhetspolise

I vårt IT-säkerhetstest kan du testa dina kunskaper om informationssäkerhet och få tips om hur du skyddar dig ditt företag mot databrott och dataintrång Ändringen innebär att företag som har tillstånd att driva clearingverksamhet enligt 19 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska omfattas av bestämmelserna om informationssäkerhet och it-verksamhet i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem Avancerad IT-säkerhet - ämnet för dagen. Med dagens nyttjande av ny teknik och vassa molntjänster hamnar frågor om informationssäkerhet och IT-säkerhet lätt i centrum då nya risker och hot blir synliga och behöver hanteras När det inte passar att vara med i klassrummet kan du delta på våra utbildningar på distans i våra hybrida klassrum. Denna kurs är en certifiering som bygger på att du har gått våra tre fristående kurser inom informationssäkerhet, Teknisk- Strategisk- och Operativ informationssäkerhet Informationssäkerhet - Lathund Denna lathund beskriver hur vi på OKG hanterar information ur sekretessynpunkt. För komplett information, se instruktionerna 2011-02371 Regler för informations- säkerhet och 2007-21444 Regler för IT-säkerhet. Sekretessklassificerin

Informationssäkerhet för statliga myndigheter I förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap finns bestämmelser om informationssäkerhet för statliga myndigheter samt krav på att skyndsamt rapportera allvarliga it-incidenter i sina informationssystem till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Informationssäkerhet och IT-säkerhet handlar därmed om mer än att säkra informationssystem. Även andra resurser, inte minst människors förmåga, är viktiga komponenter i informationssäkerhets- och IT-säkerhetsbegreppet IT-säkerhet Promemoria (PM) 2019-05-22 1 Sammanfattning Vi har av Nora kommuns revisorer haft i uppdrag att genomföra en granskning avseende kommunens IT-säkerhet. Granskningen har syftat till att bedöma om kommunens IT-säkerhet är baserad på de risker som finns inom kommunens olika verksamheter

Informationssäkerhet

 1. Konsulter för IT-säkerhet Det finns många aspekter att tänka på som informationssäkerhet, hantering av personuppgifter, hantering av sekretess eller konfidentiell information. En organisation måste veta var informationen finns och hur den skyddas
 2. IT-säkerhet.com: Sveriges ledande blogg om cybersecurity. Cybernyheter & mängder med guider och praktiska tips hur du skyddar dig och ditt företag på nätet
 3. Vi har sammanställt information om hur vi arbetar med informationssäkerhet i ett särskilt dokument. Där finns mer information om våra underleverantörer, datacenter, backup, drift och underhåll med mera
 4. eringsombudsmannens synpunkter på remisser lämnas enligt bilagor
 5. Lediga jobb inom alla aspekter av IT-säkerhet och informationssäkerhet. Vanliga jobb du hittar här har med riskhantering och säkerhetsteknik att göra, exempelvis IT-säkerhetsarkitekt och andra specialister inom IT-säkerhet och Cyber Security
 6. Granskning av IT-säkerhet och informationssäkerhet Maj 2017 4 av 33 Region Skåne PwC Rekommendationer Region Skåne rekommenderas att utvärdera behovet av att upprätta en särskild budget för respektive område för IT-säkerhet och informationssäkerhet med bud-getansvar hos respektive ansvarig

Kommunerna usla på it-säkerhet - viktiga samhällstjänster

IT-säkerhet Säkerhetsnivåer Krav på leverantörer Kommunikation m.m. Anpassade rutiner Klassning Instruktioner medarbetare m.m. Ledningssystem för informationssäkerhet, LIS Styrdokument Strategisk kommun-nivå Socialtjänst IT-drift Leverantörer Skola Leverantör Informationssäkerhet på alla nivåe Vi vet hur ni ska gå tillväga för att sätta informationssäkerhet hög(s)t på er agenda. Vi hjälper er med: Cyber Security . Idag är majoriteten av den information som hanteras digital. Det innebär att systematiskt informationssäkerhetsarbete mer och mer tenderar att handla om IT-säkerhet Sök efter nya Informationssäkerhet-jobb. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 40.000+ aktuella platsannonser i Sverige och utomlands För informationssäkerhet som avser digital information används i denna skrivelse även begreppet cybersäkerhet. är användningen av begreppet cyber högst inkonsistent och rör sig i en skala från å ena sidan normal it-säkerhet med vissa tillägg av informationssäkerhet till en del av det nationella försvaret Informationssäkerhet innefattar också både IT-säkerhet och Cybersäkerhet. En något förenklad organisatorisk gränsdragning mellan informations- och IT-säkerhet är att informationssäkerhetsarbetet beskriver VAD som ska göras (inklusive IT-säkerhet) medan IT-säkerhetsarbetet beskriver HUR det ska göras

Det som gör Sourcecom unika på marknaden är att vi står med ena benet i djup teknisk expertis inom säkerhetsområdet och det andra inom verksamhetsförståelse, kundens affär och informationssäkerhet. Det gör att vi kan leverera it-säkerhet anpassad till era verksamhetsmål. Hur Sourcecom arbeta • IT-säkerhet och informationssäkerhet (se nr 4 - juni 2017, Revisionskontoret Sammanfattning av granskningsrapport - IT-säkerhet och informationssäkerhet). Den första har genomförts med samma avgränsade IT-miljö som för denna granskning varför alla iakttagelser har följts upp

Stora brister i kommunernas IT-säkerhet. - 20 procent av min tid kan jag lägga på informationssäkerhet i Mjölby. För Boxholms del blir det ännu mindre tid, säger han Utbildningen. Utbildningen ger dig specialiserad kompetens inom området IT-säkerhet och kunskap om angränsande områden såsom IT-juridik och informationssäkerhet för att du ska ha rätt förutsättningar att kunna lösa olika IT-säkerhetsrelaterade problem

IT- och Informationssäkerhet — GovSec Sweden A

Informationssäkerhet Avdelningen bedriver forskning och utbildning inom ett brett fält av informationssäkerhetsteknik. Vår forskning inkluderar, men är inte begränsad till: Språkbaserad säkerhet. Utveckling av säkerhetsmodeller. Men informationssäkerhet är ett bredare begrepp som täcker in många olika säkerhetsaspekter i verksamheten, där IT-säkerhet är en del. Det är viktigt att se informationssäkerhet som en helhet och säkerställa att alla relevanta delar täcks IT-säkerhet i din vardag: vanliga hot, bedrägerier, nätfiske, lösenordshantering, tips på hur du kan förbättra din IT-säkerhet både på och utanför jobbet. Ledningssystem för informationssäkerhet: det systematiska informationssäkerhetsarbetet vid LiU, våra regelverk, informationstillgångar, inventering, informationsklassning, riskanalys, uppföljning

IT- och informationssäkerhet - Diploma Utbildnin

Avancerad informationssäkerhet och IT-säkerhet. Hotanalyser. Sårbarhetsanalyser. Riskanalyser. Seniora konsulter. Utbildning och rådgivning Engel Consulting AB kan hjälpa er säkra er verksamhet! Informations- och IT-säkerhet handlar om så mycket mer än lås, brandväggar, spärrar och bommar. Det handlar mycket om att skapa de bästa förutsättningarna för er verksamhet för att ni ska vara förberedda på en digital värld som är i ständig förändring

IT-säkerhet - Wikipedi

IT-säkerhet. Sårbarhetstester av kommunala e-tjänster. Kundens behov Kommunen utvecklar och tillhandahåller ett stort antal e-tjänster inom olika sektorer till sina medborgare. (informationssäkerhet, IT-säkerhet och administrativ säkerhet). Uppdraget innebar ett helhetsåtagande IT-Säkerhetsbolagets konsulttjänster inom IT-säkerhet och informationssäkerhet hjälper er vid specifika behov. Vi har arbetat i femton år med konsulttjänster inom följande områden. Risk och sårbarhetsanalyser - Hjälper dig att få koll på risker och sårbarheter samt upprättar en åtgärdsplan för dessa IT-revision, hjälper dig att säkerställa att du få Informationssäkerhet handlar om att förhindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs. Det handlar också om att som göra information lättillgänglig när det den behövs. Informationssäkerhet omfattar IT-säkerhet, fysisk säkerhet, rutiner och processer, utbildning av personal, infrastruktur, nätverk, operativsystem, applikationer och information informationssäkerhet (information security) - även datasäkerhet eller dataskydd - säker lagring och bearbetning av in­for­ma­tion i it-system . Om­fattar skydd mot förlust av infor­ma­tion och skydd mot oönskade änd­ringar samt möjlig­het för behöriga , men inga andra, att komma åt in­for­ma­tionen 1390012 - Principer för informations-och IT-säkerhet för inkapslingsanläggningen och slutförvaret för använt kärnbränsle och kärnavfall Öppen 1.0 Godkänt 3(11) Svensk Kärnbränslehantering AB Figur1.Metodik för informationssäkerhet. 1.2 Hotbildsanalys 1.2.1 Översik

Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och

 1. dokument används termen IT-säkerhet för såväl informationssäkerhet som IT-säkerhet. Granskningen genomförs enligt revisionsplanerna 2016/2017 som baseras på de olika riskbedömningarna. Granskningen inleds genom en förstudie vilken beskrivs nedan (benämnd granskningen). 2.2. Syfte och revisionsfråg
 2. Det låter coolt och fräscht, men är oftast bara IT-säkerhet i svengelsk språkdräkt. försvaret inför den försvarspolitiska inriktningspropositionen 2015 innehåller sällsynt intressanta delar om informationssäkerhet i Sverige. Fortsätt läsa.
 3. Medarbetarnas beteende kan få stor inverkan på informationssäkerheten i organisationer. Kulturella koncept kan hjälpa olika segment av organisationen att fungera effektivt eller arbeta mot effektivitet mot informationssäkerhet inom en organisation
 4. Specialister inom IT-säkerhet och informationssäkerhet. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt Mer än 30 dagar seda

Utbildningar och kurser i IT-säkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har idag släppt en rapport vid namn Trendrapport - samhällets informationssäkerhet 2012. Rapporten är övergripande och omfattande och tar upp ett antal större händelser som inträffat under de senare åren såsom Anonymous, Stuxnet, E-legitimation och sociala medier Arbetar brett med it-säkerhet: framtagning av it-säkerhetsriktlinjer och rutiner, utredning av it-säkerhetsincidenter, Förutom informationssäkerhet även specialiserad på stalkning, penningtvätt och krishantering. Tidigare informationssäkerhetsrevisor i ledningssystem för informationssäkerhet på Det Norske Veritas

Informationssäkerhet, master Luleå tekniska universitet

Som specialister på informationssäkerhet, IT-säkerhet och juridik hjälper vi dig att minimera risker kopplade till säkerhet och att efterleva regulatoriska krav. Vi arbetar med allt från ledningsfrågor till detaljerade tekniska frågor, är vara vid att leda projekt och kan ge kreativa och konkreta råd kring hur till exempel informationssäkerhet och digitalisering ska hanteras Informationssäkerhet handlar inte bara om att säkra IT-system utan även om att säkra sin organisation och sina processer. Att arbeta med en helhetssyn och ha en god informationssäkerhet är därför en förtroendeskapande faktor. Vi erbjuder säkerhetsutbildningar inom flera områden och nivåer, varav några följer standarden ISO/IEC 27000 Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter. Ladda ner dokument. Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter.pdf (pdf, 335.8 kB) Datum. 10 februari 2020. Departement. Annan organisation eller myndighet It- och informationssäkerhet (Konsultrapport Radar) RiR 2016:8 Informationssäker-hetsarbete på nio myndigheter En andra granskning av statliga!myndigheter!och!verk!därmed!näst!störst!investeringar!i!IT,säkerhet!jämfört!med!samtligadelar!avoffentli

Informationssäkerhet - Datacente

Granskning: Region Skånes it-säkerhet håller inte måttet

Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpliga rutiner och skydd av som arbetar specifikt med informationssäkerhet, IT-säkerhet eller andra relaterade frågor, fungerar som stöd till kommunens verksamheter att fullfölja informationssäkerhetsansvaret Startsidan / Vad vi gör / IT-säkerhet / IT och informationssäkerhet; IT och informationssäkerhet. Tillsammans säkrar vi din information. En uppkopplad värld gör det möjligt för människor och företag att skapa, behandla, dela och distribuera information på nya och innovativa sätt

Lyckad konferens stärker svensk-norsk samverkan inom ITVilka vi är - IT-SäkerhetsbolagetIt- och informationssäkerhet

Informationssäkerhet - Totalförsvarets forskningsinstitut

Video: Informationssäkerhet - Uppsala universite

PwC växer inom IT- och informationssäkerhet. 2016-03-03. PwC Sverige förvärvar det ledande säkerhetskonsultbolaget Ekelöw InfoSecurity AB och dess dotterbolag. Tillsammans blir vi Sveriges i särklass ledande samarbetspartner inom informations- och IT-säkerhet Här hittar du utbildningar inom IT-säkerhet. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig. Vill du veta mer om någon av dem? Toppen! Gör en intresseanmälan - så kontaktar utbildaren dig. Lycka till med ditt studiesökande Du som användare har ett ansvar. Som användare har du en del av ansvaret för vår gemensamma IT-säkerhet. Du måste till exempel se till att din dator och de program du använder är uppdaterade vilket är ett sätt att skydda sig mot intrångsförsök, datorvirus och annat Informationssäkerhet i skolan November 2019 https://larportalen.skolverket.se 2 (9) dataskyddsförordningen (GDPR), som ställer krav på skolans huvudmän att hantera uppgifter om eleverna med varsamhet. Som lärare behöver du känna till den nya lagstiftningen och följa de riktlinjer som kommunen/skolhuvudmannen tagit fram gälland Med IT-säkerhet avses säkerhet i informationshantering som utnyttjar datorbaserade system. Den tekniska säkerheten i dessa system är en absolut förutsättning för informationssäkerhet. Bakgrund Informationssäkerheten ska bygga på en rimlig risknivå och samtidigt tillgodos Ledningssystem för Informationssäkerhet enligt ISO 27001, samt ISO 27004 hjälper stora organisationer att på ett strukturerat och effektivt sätt få kontroll på informationssäkerheten. Gjort på ett bra sätt skapar LIS ordning och reda samt regelbundet i informationssäkerhetsarbetet i organisationen

 • Queen elizabeth olympic park copper box arena.
 • Amerikansk frukost recept.
 • Polisen skövde facebook.
 • Hertings cykel.
 • Radio gong praktikum würzburg.
 • Citroen c4 cactus pris.
 • Svenskt luftrum karta.
 • Midsommar lyrics.
 • 100kr gratis utan insättning.
 • You laugh you lose honest john vs deloor.
 • Smokey and the bandit 2 swefilmer.
 • Penicillinets utveckling.
 • Crystal palace squad.
 • Väderskydd cykelställ.
 • Gaming dator laptop msi.
 • Japanskt prydnadsgräs.
 • Addams family all movies.
 • Kronprinsessan victoria klänning.
 • Gehalt kardinal marx.
 • Världens godaste godis.
 • Mecenatkort i mobilen.
 • Hotell i riga lettland.
 • Tåg från genua till cinque terre.
 • Kind definition.
 • Liljeholmens värmeljus.
 • Handel im mittelalter referat.
 • Ligger på eller i sängen.
 • Cineplex vilsbiburg.
 • Qvc uk.
 • Bönpastej vegan.
 • Läxhjälp stadsbiblioteket uppsala.
 • Veckorevyn 2017.
 • Piratenmuseet.
 • Mattias larsson kokbok.
 • Meravis wohnungsbau & immobilien gmbh hannover.
 • Golf algarve greenfee.
 • Smärta i ärrvävnad.
 • Inspiration sovrum tapet.
 • Deutsch französischer garten ostern.
 • Friends with benefits flashback.
 • Värnpliktig förkortning.