Home

Webbutbildning god man

Webbutbildning hos Stockholms läns landsting - Minoritet

Webbutbildning för gode män från migrationsverke

Att vara god man eller förvaltare innebär att du utför uppgifter för någons räkning. Den du hjälper kallas huvudman. Som god man hjälper du din huvudman i kontakter med myndigheter, i ekonomiska frågor och är till hjälp på ett bra sätt Man kan säga att en god man fungerar som den förlängda armen ute i samhället. En god man utses av allmän domstol för att hjälpa personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person För dig som vill bli god man, förvaltare eller förmyndare För dig som vill bli god man, förvaltare eller förmyndare Gör något meningsfullt med din fritid, var med att skapa ett bättre liv för en person i behov av stöd Upptäck risker i god tid Den här utbildningen beskriver de vanligaste belastningsskadorna, vad som orsakar dem och vad man kan göra för att förebygga dem. Belastningsergonomi, webbutbildning, flash, Systematiskt arbetsmiljöarbete, webbutbildning, öppnas i nytt fönster Att vara god man eller förvaltare är ett förtroendeuppdrag som kräver både kunskap och engagemang. I denna bok med tillhörande webbutbildning går författarna utförligt igenom vilka regler som gäller för ditt uppdrag. Du får också en vägledning i hur man hanterar de svårigheter som kan uppkomma. De inledande kapitlen ger en teoretisk bakgrund, följt av praktiska aspekter och vad.

Innan du kan bli god man eller förvaltare måste du gå en webbutbildning. Du kan komplettera webbutbildningen med en utbildning som Föreningen för gode män och förvaltare håller. Båda är kostnadsfria och baseras på boken God man och förvaltare - en handbok God man kan hjälpa sin huvudman (den som har god man) att betala räkningar och ta hand om det hon eller han äger. Men det räcker inte alltid med en god man för att hjälpa en person på ett bra sätt. Det är en webbutbildning som förbereder dig för uppdraget

Utbildning för god man och förvaltare Lindborg Educatio

God man och förvaltare. En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar Höglandets God man- och förvaltarförening är en ideell förening för gode män och förvaltare. * Vår uppgift är att informera och utbilda våra medlemmar samt att bevaka våra rättigheter. * Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning

Utbildning för gode män och förvaltare - God man

Vi har jobbat med webbaserat lärande under många år och har god erfarenhet av att utveckla webbaserade utbildningar efter behov. Hitta din utbildning Urval: Webbutbildning. Att arbeta med smittspridning (covid-19 Lex Sarah webbutbildning. En snabb googling visar att det varierar en del, beroende på uppdraget och uppdragsgivare. Lägsta siffran jag hittar är 12 000 kr per år plus vissa kostnadserättningar (Örebro kommun, god man för vuxen med funktionshinder) den högsta är ca 16 000 per år plus vissa kostnadsersättningar (36% av prisbasbeloppet, i Göteborgs kommun som god man för barn utan uppehållstillstånd ännu Om du är god man eller förvaltare är du välkommen som medlem hos oss, oavsett i vilken kommun du har ditt uppdrag. För 320 kronor per år får du både medlemskap och försäkringar: Ansvar, förmögenhetsskada, överfalls- och krisförsäkring genom Ålands försäkringsbolag och olycksfalls- och krisförsäkring genom if Webbutbildning för dig som är god man för ensamkommande barn. Länsstyrelsen i Stockholm har kommit ut med en webbutbildning som handlar om människohandel med barn och unga. Utbildningen är kostnadsfri. Information och utbildning. Hög arbetsbelastning God man, förvaltare En god man har till uppgift att stödja en människa som av olika anledningar behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för sin person

God man-kurser - för att bli certifiera

Video: God man/förvaltare - Cady Training Academ

Bli god man eller förvaltare. Du som är intresserad av ett uppdrag där du får hjälpa andra är välkommen att bli god man och förvaltare. Du får hjälpa en medmänniska och representera den som inte själv kan föra sin talan God man behövs för de personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad etc. Behovet måste vara kopplat till en nedsättning av.

Etik, bemötande och förhållningssätt - kunskap om bemötande, professionella samtal samt metoder och arbetssätt för att stärka och utveckla värdegrunden Webbutbildning om psykisk ohälsa bland äldre, sprids till gode män i Örebro. Överförmyndarkansliet i Örebro anordnande här om dagen en utbildningsdag för gode män och förvaltare om psykisk ohälsa. Nestors projektledare Kerstin Marthinsen var där och presenterade webbutbildningen Våga fråga. En god man eller förvaltare hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor för en person som inte själv klarar av det. Gemensam överförmyndarverksamhet Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommun har en gemensam överförmyndarnämnd och ett gemensamt överförmyndarkansli Att vara god man eller förvaltare är ett förtroendeuppdrag som kräver både kunskap och engagemang. I denna bok med tillhörande webbutbildning går författarna utförligt igenom vilka regler som gäller för ditt uppdrag. Du får också en vägledning i hur man hanterar de svårigheter som kan uppkomma

Många kommuner erbjuder utbildning för dig som vill bli god man. Vissa kommuner ställer dessutom krav på att du ska ha gått en utbildning innan du får ett uppdrag. Det har tagits fram en webbutbildning för dig som är intresserad av att bli god man. Du har rätt till arvode och ersättning för dina utgifter som god man Såhär går du tillväga för att bli god man. 1. Fyll i och skicka in en intresseanmälan. Klicka här för att komma till e-tjänsten. 2. Genomgå den webbutbildning som är aktuell för det område du är intresserad av. Utbildning för godmanskap och förvaltarskap enligt Föräldrabalken. Utbildning för god man för ensamkommande barn. 3

Utbildningar till god man - Folkuniversitete

Välkommen till en lärorik och inspirerande kurs. Forskning visar att människor som tränar sitt självledarskap känner mer entusiasm, hanterar stress bättre och har större tillit till sin förmåga att prestera. Grunden för ett starkt självledarskap är god självkännedom. Med kursens kraftfulla metoder för reflektion och självanalys får du insikt och kunskap om dig själv och. En snabb googling visar att det varierar en del, beroende på uppdraget och uppdragsgivare. Lägsta siffran jag hittar är 12 000 kr per år plus vissa kostnadserättningar (Örebro kommun, god man för vuxen med funktionshinder) den högsta är ca 16 000 per år plus vissa kostnadsersättningar (36% av prisbasbeloppet, i Göteborgs kommun som god man för barn utan uppehållstillstånd ännu Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn. God man. God man kan du få vid sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller i övrig försvagat hälsotillstånd där du behöver hjälp att bevaka din rätt, förvalta egendom eller sörja för person. Godmanskap går ut på att ta tillvara på dina juridiska och ekonomiska rättigheter och bygger på ett samarbete mellan dig och din gode man Teori: I utbildningen kommer vi att använda oss av Leif Midborns material En vägledning - God man för ensamkommande barn.Vi lägger stor vikt vid en metod där lärandet bygger på att ledaren och deltagarna kommunicerar med varandra så att alla deltagarna får möjlighet att uttrycka sina åsikter och erfarenheter i ämnet

Du kan anmäla ditt intresse för att bli god man för ensamkommande barn. Anmälan om att bli god man för barn görs i sju steg. Efter att du skickat in en komplett anmälan blir du kallad till utbildningsträff hos enheten för överförmyndarärenden Den goda mannen får bara företräda den enskilda inom ramen för sitt förordnande. Enligt huvudregeln får en god man företräda den enskilde i frågor och vidta åtgärder som hen har samtyckt till. Detta betyder att en god man i regel inte får fatta beslut som rör den enskildes socialtjänst utan sin huvudmans samtycke Den goda mannen har i uppgift att hjälpa till att sköta om en persons ekonomi.God man och förvaltarskap regleras i 11 kap. föräldrabalken (FB). I 11 kap. 4 § FB stadgas om någon på grund av psykisk störning, sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp att förvalta sin egendom,.

En god man fungerar som ställföreträdare för huvudmannen, som ändå har rätten kvar att agera på egen hand. Den gode mannen måste ha sin huvudmans samtycke till alla större avtal och transaktioner utom de som rör den dagliga hushållningen Webbkurserna erbjuds numera fritt till alla intresserade oavsett om man arbetar i en verksamhet där man möter personer som kan vara suicidbenägna eller är privatperson och vill öka sin kunskap på området. För dig som inte är anställd inom Region Skåne går det inte att skriva ut certifikat/intyg Här får du bland annat tips om hur du brandsäkrar ditt fritidsboende eller båt, vad man ska tänka på vid eldning utomhus och vilket ansvar du har som campinggäst. Läs mer Brandsäkerhet i hemme

Kurser för att bli God man Ekonomi och samhälle

De har sagt upp sig från sina jobb för att bli gode män till ensamkommande flyktingbarn. Nu tjänar Anders Folkesson och hans hustru Eva Bjärkerud, 98 750 kronor per månad på sina 46 flyktingbarn. - Jag brukar säga till advokater och socialsekreterare att jag har tio barn - det låter lagom, säger Anders Folkesson. Det gör migrationsminister Morgan Johansson (S) upprörd: - Då. Ansöka om god man. Du själv eller din make, sambo, eller nära släktingar kan ansöka om god man eller förvaltare. Du måste ha fyllt 18 år för att själv kunna ansöka om att få en god man. Även överförmyndaren eller tingsrätten kan ta initiativ till en ansökan Kom igång som god man. Här kan du som är god man eller förvaltare läsa om vad som förväntas av dig när du är god man eller förvaltare och det ingår i ditt uppdrag att förvalta egendom. Att vara god man - detta måste du ha koll på . 1

Mer information om god man till ensamkommande barn. Ett bra material att läsa mer om att bli och vara god man till ensamkommande barn är skriften Din roll, en skrift om rollfördelningen mellan god man och andra aktörer kring ensamkommande barn. Gå till sidan Information om arvode för dig som är god man för ensamkommande barn Att vara god man är att göra en insats för en medmänniska. Webbutbildning: Efter informationsmötet gör du en webbutbildning. Du kan göra den hemifrån på din dator, ipad eller mobiltelefon. Du mejlar intyg på att du genomfört utbildningen till Överförmyndarnämnden Som god man gör du en viktig insats för både den du företräder och samhället. Ofta är denna hjälp helt avgörande för personen i fråga eftersom den bidrar till stabilitet och trygghet i tillvaron Din/er begäran om byte av god man eller förvaltare skickas sedan till den gode mannen eller förvaltaren så att även han eller hon får uttala sig. Om den gode mannen eller förvaltaren godkänner begäran och överförmyndarnämnden även bedömer att det finns grund för byte kan en ny utses av överförmyndarnämnden efter att denna person har samtyckt till att åta sig uppdraget Välkommen till webbutbildning om Basal hemsjukvård Det här är en helt ny digital snabbutbildning om basal hemsjukvård som vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården. Utbildningen innehåller en allmän orientering om hemsjukvården i Region Stockholm och ger kunskap om hur du kan bidra till att säkra att patienter i hemsjukvården får en god omvårdnad

För dig som vill bli god man, förvaltare eller förmyndare

 1. Uppdraget som god man upplever de flesta som ett mycket givande uppdrag där de får möjlighet att hjälpa personer som inte själv klarar av sina ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Uppdraget är till stor del ett ideellt uppdrag, men det utgår ett årligt arvode på cirka 10 000 kronor per år
 2. efter en person som har försvunnit eller avlidit eller vid motstridiga intressen vid en rättshandling. Det är frivilligt att få en god man och du bestämmer alltid själv i viktiga frågor. För att få en god man måste du ha fyllt 18 år. Det här gör en god man
 3. Som god man gör du en viktig insats i en människas liv. I gengäld får du erfarenhet, blir bättre på vardagsjuridik, en viss ekonomisk ersättning för ditt uppdrag och ett riktigt gott samvete. Från 1 januari 2019 samordnas överförmyndarverksamheten för kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö i en gemensam organisation, Överförmyndarnämnden östra Kronoberg
 4. Start - Arbetsmiljöverke
 5. . Om hjälpbehovet inte kan lösas på ett enklare sätt kan en god man eller förvaltare se till att vardagen fungerar
 6. Utbildning för god man/förvaltare; Redovisning; Senast uppdaterad 2020-03-13 13.55. Ovanåkers kommun Långgatan 24 828 80 Edsbyn. 0271-570 00 kommun@ovanaker.se Chatta med oss på Messenger Om webbplatsen Tillgänglighet för ovanaker.se.
 7. Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Vi finns för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor

Den gode mannen får inte ge bort huvudmannens egendom om det inte är fråga om personliga presenter, till exempel födelsedagspresenter. Som god man ska du årligen lämna in en redovisning över huvudmannens inkomster och utgifter Anmälan från socialtjänsten om behov av god man eller förvaltare.pdf. Ansökan om god man eller förvaltare, egen eller anhörig.pdf. Ansökan om uttagstillstånd, förmyndarskap.pdf. Ansökan om uttagstillstånd, god man och förvaltare.pdf. Förteckning i förmynderskap.pdf

Truckutbildning och truckkort i Malmö, Stockholm samt Skåne

Webbutbildningar - Arbetsmiljöverke

GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN vänder sig till dig som funderar på att bli god man åt ensamkommande barn. Det är mycket man måste sätta sig in och mycket att ta reda på för att komma igång med sitt uppdrag på ett bra sätt. Boken tar upp flyktingsituationen i stort, lagar och förordningar, men även hur man ansöker om att bli god man och hela processen från att du fått. Kollektivavtal - Din trygghet. God Assistans är medlem i arbetsgivarorganisationen Sobona - Bransch Personlig Assistans. För att du som anställd ska känna dig ännu tryggare har vi anslutit oss till KFS kollektivavtal som man har träffat tillsammans med fackförbundet Kommunal Som god man agerar du som ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv i olika situationer. Det kan handla om dennes ekonomiska, rättsliga och personliga förhållanden. Överförmyndarverksamheten söker personer som vill bli gode män För att bli god man för ensamkommande barn är det en förutsättning att ha gått en utbildning för uppdraget. Nu arrangeras en utbildning i samarbete med Lotta Husberg från godmansföreningen V-god. Utbildningen är två söndagar: 22 och 29 maj 2016 klockan 10.00-16.00, Stigen Folkets Hus, (Vänersborgsvägen 47, Stigen) Regeringen tillsätter nu en utredning som ska se över reglerna om gode män och förvaltare. Syftet är att komma till rätta med de problem och brister som uppmärksammats. Det handlar om att överväga åtgärder för att förbättra tillsynen, förbättra förutsättningarna för att kompetenta personer ska kunna rekryteras och arbeta som ställföreträdare och stärka enskildas.

God man och förvaltare - En handbok - Daniel Sjöstedt

Hur får man god man? Jan Wallgren är jurist och specialist på frågor som handlar om gode mannens, förvaltarens och överförmyndarens uppdrag. Han har arbetat både som överförmyndare och handläggare och har utbildat tusentals gode män som flitig föreläsare över hela landet En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare som du skriver i förebyggande syfte när du fortfarande kan ta hand om dina personliga angelägenheter. Du kan skriva en framtidsfullmakt om du vill vara säker på att någon tar hand om till exempel din ekonomi, betalar räkningar, och företräder dig mot myndigheter om du drabbas av sjukdom och inte längre kan göra det.

Bli god man eller förvaltare - Uppsala kommu

Man kanske riskerar att bli sjuk i onödan. Eller så förstår man kanske inte när man tar stora risker i sitt liv. I vårt blankettarkiv under kategorin - God man och överförmyndare hittar du blanketter Som god man ska du vara ärlig, noggrann och tycka om att hjälpa andra människor. Överförmyndarnämnden kontrollerar att du som vill bli god man sköter din egna ekonomi, att du inte har begått något brott och avgör därefter om du är lämplig God man En god mans huvudsakliga uppgift är att företräda den enskilde i främst ekonomiska och rättsliga frågor. Gode mannens uppgift kan vara att bevaka den hjälpbehövandes rättigheter, förvalta hans eller hennes egendom och på andra sätt se till att den hjälpbehövande får en god omvårdnad och goda levnadsvillkor Som god man och förvaltare hjälper du personer som har svårt att klara sin ekonomi eller annat som tillhör vardagslivet. Se vad en god man kan göra för dig och hitta kontaktuppgifter till överförmyndare

En god man är beroende av huvudmannens samtycke när han/hon utför sitt uppdrag. Ibland kan huvudmannens tillstånd hindra att samtycke inhämtas. God man för ensamkommande barn. En god man för ensamkommande barn företräder barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet. Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn. Den riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande En god man eller förvaltare har kvar sitt uppdrag ända tills en ersättare har utsetts. Om en god man eller förvaltare gjort sig skyldig till missbruk, inte skött sitt uppdrag, fått ekonomiska problem eller av någon annan anledning inte längre är lämplig som god man eller förvaltare ska uppdraget avslutas Redovisning för god man och förvaltare. Din årsräkning ska lämnas in före den 1 mars . Du som är förordnad för att förvalta huvudmannens egendom ska före 1 mars varje år redovisa din ekonomiska förvaltning för föregående år

För dig som vill bli god man eller förvaltare - God man

 1. Som god man behövs även initiativförmåga, kunna leta efter information på ett självständigt sätt och våga fatta beslut. För att du ska kunna hjälpa en annan människa är det viktigt att du har goda kunskaper om hur det svenska samhället fungerar samt goda kunskaper i det svenska språket
 2. En god man eller förvaltare behöver ha viss datorvana för att kunna hantera myndighetskontakter och sköta någon annans privatekonomi. Många ställföreträdare har två eller tre uppdrag. Uppdraget är känt när det gäller äldre personers behov av hjälp
 3. En god man eller förvaltare är en enskild person, en ställföreträdare, som inte är knuten till något företag eller myndighet. En ställföreträdare kan ses som ett biträde för en hjälpbehövande - en representant och samordnare av tjänster, men inte en praktisk utförare av tjänster
 4. En god man eller förvaltare företräder till exempel en person som inte klarar av att sköta sin ekonomi eller som inte är myndig. Personen som får hjälp av en god man eller förvaltare kallas för huvudman. En av dem som hotats av Optio är Gunnar Ström vars handikappade son har företagets anställda som god man
 5. ska utmanande beteende i LSS-verksamhet. Personalens bemötande vid svåra beteenden och förhållningssätt i mötet med personer som har funktionsnedsättning är avgörande för utveckling av svåra beteenden som till exempel självskadande beteende, aggressivt beteende och passivt beteende
 6. Att vara god man eller förvaltare är ingen anställning utan ett uppdrag. Du får ett arvode och ersättning för dina utgifter. Arvodet bestäms av överförmyndaren och hur mycket det är beror på uppdragets tyngd och krav på engagemang. För ett normaluppdrag som god man/förvaltare ligger arvodet på mellan 9 000 - 11 000 kr per år

Norrköpings God Man och Förvaltarförening. Möte med Överförmyndaren om redovisningen för 2020 sker i November se under Nyheter. RFS inbjuder till digital föreläsning. RFS bjuder in kontaktpersoner för barn till konferens med tema ungdomskriminalitet och gängkriminalitet God man, förvaltare och förmyndare. Här finns samlad information om den hjälp som finns för dig som behöver god man eller förvaltare och för dig som är eller vill bli god man, förvaltare och förmyndare Inför ditt första åtagande bör du ha orienterat dig i vad uppdraget innebär och hur det ska skötas. I broschyren Välkommen som god man/förvaltare (pdf, 635.2 kB) kan du läsa om hur du sköter ditt uppdrag.. Stockholms läns god mans- och förvaltarförening (GMF) är en oberoende intresseförening för förordnade gode män och förvaltare. Den har till uppgift att underlätta för.

Om oss – GMF Linköping

Bli god man - Stockholms sta

 1. och det måste finnas ordning på till exempel kvitton och fakturor. Utgångspunkten är alltid att utgå från huvudmannens bästa. Den som utses till god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person
 2. Som god man företräder du den enskilde främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Den person som har en god man eller förvaltare kallas huvudman. Överförmyndarnämnden i Lerums kommun söker ytterligare gode män och förvaltare. Är du intresserad av att göra en samhällsinsats, är du välkommen att inkomma med en skriftlig.
 3. Ibland kan man behöva stöd av en ställföreträdare som god man, förvaltare eller förmyndare. Ställföreträdare är ett samlingsnamn på dem som har ett uppdrag som god man, förmyndare eller förvaltare. Oavsett om du är ung, gammal, frisk eller sjuk, kan du behöva en ställföreträdare
 4. Den som har fyllt 16 år kan själv ansöka om god man. En nära anhörig, till exempel en make, sambo, föräldrar, syskon eller barn, kan också göra ansökan åt den som behöver hjälp. Även överförmyndaren i kommunen har rätt att ansöka om god man åt en person som behöver hjälp
 5. God man En god man är en person som har till uppgift att till exempel hjälpa någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att: bevaka sin rätt förvalta sin egendom sörja för sin person Att ha en god man är ingen inskränkning i den enskildes liv, man har fortfarande full handlingsfrihet
 6. I ditt uppdrag som god man eller förvaltare kan du vara i behov av olika blanketter i samband med exempelvis avrapportering och årsredovisning. Om du saknar en blankett i listan nedan, hör av dig till vårt kansli så skickar vi den. Och uppdaterar givetvis listan
 7. dre ingripande åtgärder.

 1. Ansök om god man eller förvaltare. Endast personen själv, närmast anhöriga eller överförmyndarnämnden är behöriga att ansöka om god man eller förvaltare hos tingsrätten. Den som inte är behörig kan anmäla till överförmyndarnämnden att en person har ett behov av hjälp. Läs mer om hur man ansöker om en god man eller.
 2. En god man är i Sverige en (fysisk) person som utses av allmän domstol för att utföra ett visst uppdrag. Den vanligaste formen av godmanskap anordnas med stöd av 11 kap. 4 § föräldrabalken.Enligt detta lagrum kan rätten anordna godmanskap för en person om denne på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande, behöver hjälp med.
 3. God man. En god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken är en person som ska se till att en vuxen person som på grund av exempelvis sjukdom inte klarar av att bevaka sina rättigheter får det.
Om demenssjukdom på sjukhus (2017)Om mig och mitt företag – MJ InterActionJulfest 2013 | NeuroE-learning - Eric Isaksson :: Etisk telefonförsäljning

Vill Du göra en viktig insats för en medmänniska? Vi behöver dig som god man och/eller förvaltare i Hedemora-, Avesta- och Norbergs kommuner!. Det finns idag personer i de tre kommunerna som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person Skillnad mellan en god man och en förvaltare Att ha en god man är frivilligt. Det är frivilligt att ha god man och den som vill ha hjälp har alltid kvar sin beslutanderätt. Om personen som behöver hjälp inte förstår betydelsen av att ha god man och därför inte kan lämna sitt samtycke så krävs inget samtycke Behovet av gode män och förvaltare är stort. Du företräder personen i kontakter med myndigheter och ansvarar ofta för ekonomiska frågor. Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare kan du göra en intresseanmälan. Anmäl ditt intresse via vår e-tjänst. Innan du blir god man eller förvaltar

 • Gefahren von nlp.
 • Postnord tracking.
 • 2011 12 real madrid season.
 • Bose in ear test.
 • Mamas and tapas luleå.
 • Evenemang hässleholm 2017.
 • Näcken (ernst josephson).
 • Landungsbrücken hamburg restaurant.
 • Elmotor trefas.
 • Babyfinnar behandling.
 • Byta bänkskiva hantverkare.
 • Moren cykel.
 • Free ufc stream wrestling.
 • Vad händer om man dricker för mycket kaffe.
 • Malmköping slott.
 • Kap verde information.
 • Hilight tribe.
 • Elfa kabel.
 • Stående asanas.
 • Abd al qadr.
 • Happy new year 2018 animation.
 • Låtar som fastnar på hjärnan.
 • Psychopath movie.
 • Student tips ekonomi.
 • Kanekalon sverige.
 • Word cloud php.
 • Stenfrukter.
 • Cooköarna fakta.
 • Förvara levande hummer.
 • Aftonbladet liverapportering.
 • Pimpla abborre med räka.
 • Köpa tomtom 450.
 • Surfplatta samsung galaxy tab s2.
 • Hurtta löparbälte.
 • Watch winder modalo.
 • Familienausflug köln.
 • Skrill sign up.
 • Leverrening forskning.
 • Forskning förskola stora barngrupper.
 • 68er bewegung kurze zusammenfassung.
 • Företagshälsovård.