Home

Antagning ladok

Version av Ladok vid senaste uppdatering: 1.41.0 Integrationen mellan Ladok och NyA Vid antagningar som görs via antagning.se skickas information mellan Ladok och NyA. I denna guide får du en överblick över vilken information som skickas, och några ärenden som kan skapas upp i Ladok i samband med detta Antagning från NyA till en utbildning som studenten redan studerar Om en student antas via NyA på ett program hen redan har studerat på kommer antagningen inte läggas in direkt på studenten i Ladok. Istället hamnar antagningen till programtillfället under Ej hanterade antagningar Välkommen till Ladok för studenter Welcome to Ladok for students. Ladok - start. Inloggning sker via ditt lärosäte / Login via your higher education institutio Antagning via NyA. Antagna och reservantagna studenter förs över till Ladoks databas från NyA-systemet efter att andra urvalet har skett. Vid Stockholms universitet ansvarar Studentavdelningen/Sektionen för antagning och högskoleprov för att detta genomförs

Ladok är Karlstads universitetets system för att dokumentera dina studier. De personuppgifter som du uppger i din ansökan registreras i Ladok. Här registreras också bland annat antagning, grundläggande behörighet och studieresultat. För att säkerställa att du som student får information från universitetet är det viktigt att du har uppdaterade kontaktuppgifter i Ladok Antagning Skapa förväntat deltagande (anta studenter manuellt i Ladok) på: Kurs eller kurspaketering (Power point) 2020-01-28 Inkl. ändra placering i studieplan och ta bort förväntat deltagande på kurs eller kurspaketering; Individuellt åtagande eller individuellt tillfälle (Power point) 2019-09-2 Sammanställning av anteckningar i Ladok (Power point) 2018-12-12 Det går att lägga in anteckningar på ett flertal ställen i Ladok, i sammanställningen ser du var du kan återfinna anteckningarna . Fördjupande material. Principerna för kurstillfällesbyte (Power point) 2019-10-09 Beskrivning av principerna för hur kurstillfällesbyten sker

Antagning.se är webbplatsen där du kan anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Här kan du också läsa allt du behöver veta om anmälan och antagning till högskolestudier Antagning och registrering i Ladok - centrala avtal. Internationell mobilitet beställer avtal och avtalstillfällen för centrala avtal och institutionen antar till centrala avtalstillfällen i de fall institutionen har en student som åker på utbyte genom ett centralt avtal Ladok är ett nationellt, webbaserat system för studiedokumentation som används vid 37 lärosäten och av CSN. Namn, personnummer, adress, antagning, kursregistrering och studieresultat är exempel på information som finns i Ladok De flesta antagningar sker via antagning.se/NyA som exempelvis antagning till fristående kurser, till början på program/inledande kurs på program och till vissa kurser inom program. Antagning i Ladok - Staff Portal - University of Gothenbur

LADOK och offentlighetsprincipen Ladok är det system som används för att dokumentera de studerandes närvaro och resultat inom högre utbildning. Enligt förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor ska varje högskola och universitet dokumentera uppgifter om studenter och föra ett studieregister Ladok/Kursinfo/Antagning Ladok är ett nationellt studiedokumentationssystem som vi använder oss av för bland annat uppföljning av studieresultat, säkra studenters rättssäkerhet, ekonomisk resursfördelning samt föra statistik När du börjar studera har Ladok den e-postadress du angett på antagning.se alternativt den e-postadress du angett i Ladok på ditt förra lärosäte om du studerat någon annanstans. Om du vill byta till din studentmailadress eller någon annan e-postadress måste du logga in i Ladok och ändra det Här finns information om antagning för dig som arbetar med utbildningsadministration på institution. Du hittar bland annat tidsplaner, information om arbetsgång och ansvarsområden för olika delar av antagningsprocessen samt kontaktuppgifter vid frågor Logga in i Ladok för att registrera dig. Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student den terminen och får delta i undervisningen på kursen. Registrering behövs även för att få studiemedel från CSN, kunna förnya ditt GU-kort, komma åt kurserna i GUL och Canvas samt skriva tentamen

Kontakta antagningen om en sådan lista behövs. För antagningsomgångar med två urval förs alla antagna över till Ladok först efter urval 2. Det görs efter att antagningsresultatet är publicerat för de sökande. Till sidans topp. 12. Antagning med villkor. Vissa av de sökande är antagna med villkor (anmärkning VI och/eller AV) Överföringar mellan Ladok och NyA. Endast antagna förs över till Ladok. Efterhand som reserver antas i NyA förs de över som antagna. Den sökande kan se sin ändrade status från reserv till antagen på Antagning.se och Universityadmissions.se och får då ett nytt antagningsbesked Ladok är ett datorbaserat studieregister som innehåller individuella uppgifter om studerande i grundläggande och avancerad utbildning samt forskarutbildning. Ladok Vi hämtar bara uppgifter om betyg, högskoleprov och högskolepoäng när du gör en anmälan till en utbildning här på Antagning.se. Har du inte gjort någon anmälan kan du inte se dina senaste resultat under Mina meriter. Efter att du gjort din anmälan kan det ta några dagar innan meriterna syns Tar antagningen bort villkor i Ladok? Kan ni hjälpa oss att registrera en student? Antagningen svarar. 1. Varför kan inte studenten söka kurs inom program? Programstudenter anmäler sig till sina programkurser genom att gå till fliken logga in på Antagning.se och där välja Sveriges lantbruksuniversitet under rubriken Är du redan student

Ladok - star

Ladda ner och skriva ut intyg över förväntat deltagande (antagning), registreringar och resultat; Ändra dina kontaktuppgifter som visas i Ladok. Dokumentationen av studier på forskarnivå vid Lunds universitet regleras i Högskoleförordningen, Förordning om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor samt i lokala föreskrifter. På denna sida hittar du information om vad som ska dokumenteras och av vem. Ladok för forskarnivå, forskarlado Anvisningar, KI:s lokala manualer och nationella lathundar för dig som arbetar i Ladok på KI. Här hittar du även nationella instruktionsfilmer för hur du utför vissa uppgifter På Ladok-sidan finns tre olika alternativ: CID och Chalmerslösenord. Detta gäller endast dig som har varit på OBS! Använd inte detta om du är nyantagen student, eftersom du ännu inte har fått något CID. Konto från Antagning.se. Använd i första hand detta om du är nyantagen student! Du kan använda denna metod utan att ha ett. Anmälan via www.antagning.se; NyA ägs och utvecklas av UHR; Antagningen programmerar modeller i NyA utifrån gällande förkunskarav, för att få maskinell hjälp med behörighetsgranskningen. Läs mer om Nya. Ladok. Ladok är databassystemet SLU använder för att lagra lokal information. NyA och Ladok är sammankopplade enligt.

Halmstad University, Sweden - Högskolan i Halmstad

Om dina meriter förs över via betygsdatabasen eller Ladok, ska du mejla oss via kontaktformuläret på Antagning.se. Det ska du göra så fort du ser att den nya meriten finns registrerad på Mina sidor. I mejlet ska du skriva utbildningens anmälningskod och prioriteringsordning om du har anmält dig till flera utbildningar Varje universitet och högskola har ett eget Ladok. Här lagrar de till exempel vilka kurser och program som du har registrerat dig på och de högskolepoäng (hp) som du tar under studiernas gång. Om du gör en anmälan på Antagning.se hämtar vi automatiskt dina högskolepoäng från Ladok inom några dagar. Merite Ladok är ett nationellt studieadministrativt system för utbildning på högskolor och universitet i Sverige. Här finns information om studenters registrering på kurser och program, studieresultat och examen, men även information om tillgodoräknande, studieuppehåll och utbytesstudier Hur du gör för att skaffa eduID och hur du gör för att logga in i Ladok kan du läsa om här >>. Där finns också svar på vanliga frågor om problem med inloggningen eller med tjänsten i Ladok. Studentinloggning till LADOK: www.student.ladok.s

Antagning, reservplacering och strykning sker i två maskinella urval. De antagna och reservplacerade sökande skickas därefter till högskolornas studieadministrativa system Ladok. Relaterade sidor och dokumen Ladok Ladok vid Uppsala universitet . Ladok är universitetets studieregister med uppgifter om antagning till utbildning, studiedeltagande, betyg och examina för studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För arbetet i Ladok finns användarguider för administratörer, lärare, examinatorer med flera, tillgängliga i Studium Personuppgifter för antagna studenter förs över från UHR till Ladok efter antagning. För deltagare i uppdragsutbildning får vi personuppgifter från arbetsgivaren. De uppgifter om studenter som finns i registret är namn, personnummer, kontaktuppgifter, förväntat deltagande, registreringar, resultat, tillgodoräkningar och examen Välkommen till Ladok för personal Welcome to Ladok for employees. Välj lärosäte för att logga in / Select higher education institution to log i Ladok är universitetets studieregister med uppgifter om antagning till utbildning, studiedeltagande, betyg och examina för studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I samband med att du söker och antas till en utbildning läggs uppgifter om personnummer, namn, adress och behörighetsuppgifter in i universitetets register Ladok

Avtalstillfällen för aktuella utbyten behöver skapas i Ladok för varje termin och läsår. Underlag och information finns på Confluence. 17 maj - underlag 2 - etablering (inresande) Underlag 2 är samma som bostadslistan men skickas till Ladok. Underlag och information finns på Confluence. Förändringar i planerad mobilitet Återbu De olika stegen för att lägga in en antagning till Licentiat i Ladok 1. Etablering av personen i Ladok 2. Ämnestillfälle på forskarämnet 3. Koppla ämnestillfället till doktoranden (Ny studieplan) 4. Individuellt tillfälle på Forskningsarbetet 5. Registrera doktoranden på hens första kalenderhalvår på forskningsarbetet 6 Ladok UFS Utbildningsadministrativa system november 2020 sid 1 (27) Antagning till Doktor . De olika stegen för att lägga in en antagning till Doktor i Ladok . 1. Etablering av personen i Ladok 2. Ämnestillfälle på forskarämnet 3. Koppla ämnestillfället till doktoranden (Ny studieplan) 4. Individuellt tillfälle på Forskningsarbetet 5 Ladok. Som doktorand har du tillgång till Ladok. I Ladok kan du göra följande: Ladda ner och skriva ut intyg över förväntat deltagande (antagning), registreringar och resultat; Ändra dina kontaktuppgifter som visas i Ladok; Se inrapporterad studieaktivitet Du registrerar dig via Ladok Studentportal - www.student.ladok.se. På Studentportalen ska du ange lärosäte: Dalarna University . Full omregistrering söker du via antagning.se, där alla utbildningar är öppna för anmälan fram till sista anmälningsdag

Antagning - Medarbetarwebbe

Antagning med villkor om betald studieavgift. Den som är studieavgiftsskyldig är fullt ut antagen först när studieavgiften är betalad. Sista dagen att betala studieavgift för nyantagna internationella studenter är den 20 maj för studier som startar på hösten och den 30 november för studier som startar på våren För att registrera en student på en kurs måste studenten först etableras i Ladok med uppgift om grundläggande behörighet för den nivå kursen tillhör eller med behörighet enligt särskilt beslut för den aktuella kursen. Uppgift om studenten är avgiftsskyldig eller inte måste också dokumenteras Studentkonto. Med ditt studentkonto loggar du in i Studentportalen och får tillgång till lärplattformen Canvas, Ladok, Wifi, beställning av GU-kort och mycket mer. För att kunna använda ditt studentkonto måste du först aktivera det Title: Registrering av uppgifter i Ladok inför antagning till utbildning på forskarnivå Author: Annica Höglund Subject: Ladok, forskarutbildnin Ur LADOK kan du få officiellt giltiga intyg för att bevisa: 1. att du läser, och vad (registreringsintyg): information om antagning till program och registrering för aktuell och/eller tidigare termin(-er) 2. vad du har läst (resultatintyg): information om antagning till program, godkända studieresultat och ev. examen Intygen skrivs ut på svenska eller engelska, och utfärdas på papper.

Ladok Karlstads universite

Anmälan och antagning. På dessa sidor har vi samlat viktig information om allt från anmälan till antagning. Anmälan till program och kurser. Du anmäler dig till våra program och kurser via antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera at Ladok. Ladok är ett studieadministrativt stödsystem som hanterar antagningsresultat, studenters registreringar (genererar hst), resultatrapportering (genererar hpr), examensutfärdande, forskarutbildning, uppföljning och underlag för ekonomisk tilldelning för grundnivå och avancerad nivå samt levererar data till interna och externa kringsystem

Alla lathundar och guider - Ladok

 1. Ställ din fråga till Antagningsservice på Antagning.se. Telefon: 0771-550 720, mån-fre kl 9 - 16. För frågor om behörighetsbeslut och urval. Ställ din fråga till antagningsavdelningen vid Lunds universitet. Frågor om antagning till utbildning på Lunds tekniska högskola (LTH): antagningen [at] kansli [dot] lth [dot] s
 2. Studentsidorna i Ladok Läs mer om hur du som student kan använda Ladok för att ta ut intyg, registrera dig etc. Här finns också en film som visar vad du kan göra i Ladok. Med ditt eduID kan du även logga in på vissa andra högskolesajter, till exempel antagning.se. Student med pågående studier
 3. istration system for higher education in Sweden (Ladon This service requests that you identify yourself Select your preferred identity service below Q antagning www.universityadmissions.se - antagning.se universityadmissions.se The Identity Provider tor students with account in the NyA-system
 4. Ingår i Anmälan och antagning. Kursstart, registrering och Ladok . Den läses inte in i Ladok, utan du anger själv e-postadress i Ladoks studentgränssnitt. Elektronisk information som skickas till studenterna kan skickas till din studentepostadress eller till den e-postadress du angett i Ladok
 5. Skriv antagning.se i inmatningsfältet (Obs! Du ska inte välja ett specifikt lärosäte) och klicka på alternativet www.universityadmission.se - antagning.se Logga in med samma uppgifter som du använder till antagning.se; Välj kurs för registrering - tryck på den blå knappen (Obs
 6. istrera

Studiedeltagande - Ladok

Ladok är Högskolans studiedokumentationssystem, där bland annat antagning och examen dokumenteras. Vad dokumenteras i Ladok? Högskoleförordningen ligger till grund för vad som ska finnas i systemet. Det finns också en särskild förordning om högskolornas redovisning av studier m.m. (SFS 1993:1153) Som student tar du enklast och snabbast ut resultat- och registreringsintyg genom Ladok Student. Underskrivna intyg kan du beställa eller hämta i Servicecenter Med reservation för ändringar pga att Ladok är under utveckling. Antagning till Doktor senare del Det finns tre alternativ: 1. Doktoranden antagen till Licentiatexamen vid KI och ska fortsätta läsa till Doktor inom samma ämne på KI 2. Doktoranden har läst till lic inom ett ämne och ska nu fortsätta läsa till Doktor på et Antagning av doktorander. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer

Logga in - Antagning

Under Mina studier - Ladok för studenter kan du själv ändra dina adressuppgifter, skriva ut intyg, ansöka om examen med mera. För att du ska kunna logga in på minastudier.su.se krävs det att du har ett universitetskonto 1. Aktivera studentkonto via inloggning till antagning.se Vid frågor om konto på antagning.se vänd dig direkt till antagning.se. 2. Aktivera studentkonto via aktiveringskod Om du har fått en aktiveringskod från KI (gäller främst internationella studenter och antagna till uppdragsutbildning), antingen via mejl eller brev, loggar du in med aktiveringskod och aktiverar ditt studentkonto Antagningen. Fråga oss om: behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU. Kontakta antagningen via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret. Telefon 018-67 28 00. Telefontider måndag 10-12 tisdag 10-12 torsdag 13-1 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet och Skandinaviens största centrum för medicinsk utbildning och forskning som spänner över hela det medicinska fältet, från psykologi till cell- och molekylärbiologi. Som student på KI befinner du dig i en spännande och inspirerande miljö, nära forskningsfronten inom medicin och hälsa

Antagning.se - Sök utbildning på alla Sveriges universitet ..

I Ladok sparar SLU uppgifter om dina studieresultat. Här kan du se om du har blivit registrerad och godkänd på de kurser du har blivit antagen till. Bestämmelserna om hur registret ska föras finns i Förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153) Det finns två varianter av studieuppehåll. Studieuppehåll med eller utan platsgaranti. Studieuppehåll med platsgaranti. För att få studieuppehåll beviljat och synligt i Ladok - och en garanterad plats när du vill fortsätta med studierna - måste du läsa ett kandidatprogram (för fristående kurs, se nedan) och ha särskilda skäl för att ta uppehållet Antagning. Blanketter för dig som ska söka kurs, program, påbyggnadsutbildning. Anmälan gör du via antagning.se (webbanmälan öppnar ca en månad innan sista anmälningsdag). Ladok@miun.se. phone +46 (0)10-142 80 00 . Måndag-fredag kl. 8-16. mail_outline. kontakt@miun.se Logga in till din ansökan. För att söka en utbildning behöver du klicka på ansökningslänken som respektive skola lagt ut på sin hemsida. Du hittar alla utbildningar på www.yrkeshogskolan.se och www.konstkulturutbildning.se Skolorna sköter antagningen. Inom yrkeshögskolan finns det många olika utbildningsanordnare (skolor) och de sköter själva antagningen till sina utbildningar. Kontakta alltid skolan direkt om du har frågor om ansökan och vilka krav som ställs för att komma in på den utbildning du är intresserad av

Antagning och registrering i Ladok - Medarbetarwebbe

Anmälan och antagning - steg för steg Submenu for Anmälan och antagning - steg för steg. Anmälan till masterstudier om dina svenska meriter är registrerade i Ladok. De flesta masterprogram kan ge villkorad antagning. Det måste då framgå av dina Ladokmeriter att du kommer kunna ta ut din examen innan terminsstart Antagning, Examina, Ladok, Studenthälsan, Studievägledning och studentstöd Studenter vid Uppsala universitet laddar själva ner studieintyg via Mitt Ladok i Studentportalen. Är du inte längre student vid Uppsala universitet kan du i vanliga fall beställa studieintyg för studier vid Uppsala universitet här. Intyget kommer att skickas till dig med post inom ett par arbetsdagar

Skapa studentkonto

Så funkar Ladoktjänster - Studentporta

Ladok är ett nationellt, webbaserat system för studiedokumentation som används av många svenska lärosäten och av CSN. Namn, personnummer, adress, antagning och studieresultat är exempel på information som finns i Ladok. Från och med höstterminen 2019 anmäler du dig till samtliga kurser och salstentamina själv i Ladok Se information om antagning med villkor i Ladok. Reservantagen. Se information om reservantagning i Ladok. Avregistrering. Om du inom tre veckor efter kursstart avbryter studierna på kursen ska du meddela institutionen. Du blir då avregistrerad och får möjlighet att söka kursen igen vid ett senare tillfälle Definitiv antagning görs förutsatt att alla nödvändiga kurser är gjorda senast vid programstart och max 15 hp återstår att rapportera i Ladok. Ämneslärarexamen inte kan utfärdas förrän samtliga ämneskurser är slutrapporterade i Ladok. Urval Högskolepoäng, max 225 hp. För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller. Resultatintyg från Ladok Dina kurser, studiereultat och andra uppgifter som exempelvis studieuppehåll och postadress registreras i Ladok, ett datorbaserat system för dokumentation av studieresultat för högskolestuderande i Sverige Anmälan till valbara kurser inom program gör du på antagning.se genom att logga in via högskola. Anmälan är öppen 9-20 november.. Observera att: Du ska bara anmäla dig till SVK för din nästkommande termin, man ansöker bara SVK för en termin i taget

Forskarutbildning (med fak): Radiologiska vetenskaper

Antagning i Ladok - Staff Portal - University of Gothenbur

Program och kurser Inför anmälan och antagning Student på Ekonomihögskolan Studera utomlands Praktik och internships Examen och karriär Forskarutbildning. Besked om att resultat har lagts in på prov eller hel kurs i Ladok skickas till din e-postadress som är kopplad till ditt studentkonto Varför syns inga reserver i Ladok? Det är bara antagna som förs över till Ladok. Reserverna hittar ni på NyA-webben och det är där ni gör all reservantagning. Gå överst till sidan. NyA-webbsidan står bara och snurrar, vad ska jag göra? Prova att byta webbläsare. Om det ändå inte fungerar, kontakta antagningen Anmälan och antagning Undermeny för Anmälan och antagning. Från anmälan till antagning. Efter antagningsbeskedet. Högskoleprovet. Studievägledning Undermeny för Studievägledning. Allmänna frågor om universitetsstudier. Frågor om ämne, kurs eller program. Ny i Sverige och vill studera

Uppgifterna i LADOK behandlas enligt samma regler som gäller för andra allmänna handlingar som förvaras hos en myndighet. Uppgifterna är som huvudregel offentliga. Rätten att ta del av uppgifterna kan dock begränsas av regler om sekretess. Under din studietid registreras följande i Ladok: Antagning till program och eventuell inriktnin Anmälan till senare del av kandidat-, civil- och högskoleingenjörsprogram på KTH kommer att vara öppen på antagning.se, 16 mars- 15 april 2020. Är du intresserad av ett program kan du anmäla dig till både ett helt program men även till senare del av programmet Antagning och registrering. Du får nu tillgång till studentportalen Ladok för studenter på https://www.student.ladok.se där du registrerar dig på Statsvetenskap I. Registreringen är öppen måndag 10 augusti till och med måndag 24 augusti (23:59). Observera Om antagningen avses leda till Doktorsexamen (4 år) eller Licentiatexamen (2 år) Uppgift om startdatum och slutdatum; Om det eventuellt gäller antagning till senare del Ladok meddelar koden för ämnestillfället och institutionen kan anta doktoranden och registrera på forskningsarbetet. 1.4

LADOK och offentlighetsprincipen KT

Antagning till utbildning som avslutas med licentitatexamen får inte delegeras. Antagningen till utbildning på forskarnivå regleras av 7 kap. 34-41 §§ i högskoleförordningen (1993:100) . Universitetets antagningsordning (UFV 2012/2057) innehåller de lokala regler som tillämpas för ansökan, behörighet, undantag från behörighetsvillkoren och urval Viktiga datum från Antagningen och Ladok. För användare i SISU. Användardokumentation för SISU Här finns användardokumentation för dig som arbetar med Stockholms universitets utbildningsdatabas SISU. Kontaktuppgifter. Systemförvaltning Ladok/SISU, Studentavdelningen Ladok grundutbildning Ladok version 119 -detta dokument är senast uppdaterat 2019-01-25. för antagning av studenter, för beslut om anmälningsavgift och studieavgift, för avstängning av studieavgiftsskyldiga studenter, för administration inom respektive högskola, för ändamål so Ladok* är SU:s betygsregistreringssystem. Inskrivningen innebär bl.a att du etableras som student i Ladok. Som student kan du också själv gå in i Ladok och se vilka resultat som inrapporterats och du kan göra egna Ladokutdrag. Detta gör du via Mina studier *Lokalt Adb-baserat DOKumentationssyste

Program- och kurskatalogen LU VT 2014 by Lund University

Ladok/Kursinfo/Antagning Medarbetar

Dina personuppgifter i Ladok har vi hämtat från ansökningssystemet antagning.se (UHR). Personuppgifter överförs också mellan våra interna system för att ge antagna studenter access till exempelvis lokaler, datorer och nätverk. En stor del av den information som finns vid högskolan utgör allmänna handlingar Läs hela instruktionen först. När du klickar på direktlänken nedan kommer du till en inloggningssida i Ladok. OBS skriv nu in antagning.se i sökrutan, när du har klickat på Välj lärosäte.Det är viktigt att du följer instruktion här, du ska inte välja Chalmers i rullisten utan fortsätta med punkt 3.; Klicka på www.universityadmissions.se - antagning.se och klicka på Login Är du antagen med villkor (kod VI på www.antagning.se) kan du inte registrera dig. Du får nu tillgång till studentportalen Ladok, www.student.ladok.se, där du registrerar dig på Statsvetenskap II. Registreringen är öppen måndag 10 augusti till och med måndag 24 augusti (23:59) Antagning/Byte av forskarutbildningsämne Beslut om antagning dokumenteras snarast i Ladok. Vid byte av ämne ska registrering av antagning i det nya ämnet göras. Avbrott ska läggas in för det gamla ämnet i samband med att antagning läggs in på det nya ämnet, om inte doktoranden har för avsikt att disputera i flera ämnen

Du webbregistrerar dig på Ladok, efter att du har blivit antagen på antagning.se och tackat ja till din plats på antagning.se. Du måste webbregistrera dig före ett visst datum för att inte förlora din plats Dokumentationen av studier på forskarnivå vid Lunds universitet regleras i Högskoleförordningen, Förordning om redovisning av studier m m vid universitet och högskolor samt i lokala föreskrifter. På denna sida hittar du information om vad som ska dokumenteras och av vem. Ladok för forskarnivå, forskarlado Efter urval 2 meddelar skolorna vilka program som fortfarande ska vara öppna för anmälan på antagning.se. Efterantagningen börjar efter urval 2 om det finns lediga platser efter det att alla reserver har antagits. De program som har lägg-till-knappen framme på antagning.se är de man kan söka i efterantagningen Svar: Om du gör ditt kursval på antagning.se med ditt antagning.se-konto samt sedan använder ditt antagning.se-konto för att registrera dig på kursen i Ladok så kommer ditt datorkonto att återaktiveras

Tänk på att be forskningshandläggare vid din akademi att ändra uppgifterna i Ladok om du flyttar etc. Vid namnbyte och vid ändring av personnummer skall du skicka ett personbevis för ändring i Ladok. Eventuella utskick till baseras på de adressuppgifter som finns i Ladok Antagning i Ladok efter detta urval ses som bindande myndighetsbeslut och kan ej återkallas. Innan ni antar till en kurs i Ladok är det därför viktigt att ni kontrollerar om kursen har lediga platser. Detta görs dels i Ladok i UT39, förväntade deltagare, dels i kurs- och programkatalogen där antal platser på kursen framgår

Student - Ekonomisk-historiska institutionen - UppsalaÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete iSkogsmästarprogrammet | StudentwebbenVägledarbloggen | En blogg om sådant som du som student
 • Slottsfjell festival 2018.
 • Bose in ear test.
 • Huntington beach pier.
 • Adobe stock lizenz.
 • Barbie svenska.
 • Skidskytte 2017/18 tv.
 • Aufgaben krankenschwester chirurgie.
 • Best selling games of all time.
 • Shetlandsponny stambok.
 • Är bly magnetiskt.
 • Neuist de erfahrung.
 • Jason earles filmer och tv program.
 • Sz online pirna.
 • Brooks ayers instagram.
 • Photoshop cc.
 • Waldhotel rennsteighof speisekarte.
 • Billiga bamse kläder.
 • Ksv hessen kassel c juniorinnen.
 • Ctek d250sa.
 • Schwarzarbeit melden in duisburg.
 • Glee season 3 online.
 • Definition av begreppet stress.
 • How to count in korean 1 10.
 • Epitet definition.
 • Create avatar from photo free.
 • Reach for change ansökan.
 • Hawker hunter crash.
 • Karta phuket.
 • Pentatonix sleigh ride.
 • Svenskar i berlin.
 • Elektricitetens betydelse för samhället.
 • Citroen c3 automat.
 • Familjehem sökes stockholm.
 • Beräkna stöttal.
 • Mhf internationellt körkort.
 • Leben nach der haftentlassung.
 • Resa.
 • New sweden maine.
 • Therese sherlunda facebook.
 • Levelo lunch.
 • Fastighetsförmedlingen örebro.