Home

Fffs 2013:10

2013:10 Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 juli 2013. För en AIF-förvaltare som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter förvaltar slutna alternativa investeringsfonder där teckningstiden för investerarna löpte ut före den 22 juli 2011 och som har upprättats för en tidsperiod som löper ut senast tre år efter den 22 juli 2013, gäller bara bestämmelserna i 11 kap Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Referens FFFS 2018:14 Beskrivning Ändringar med anledning av regeringens proposition 2017/18:148 om penningmarknadsfonder, införande av krav på innehavsrapportering för specialfonder m.m. Utfärdad 2018-06-25 Publicera FI har beslutat om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Ändringarna innebär att fondbolag och förvaltningsbolag utöver innehavet i en värdepappersfond även ska rapportera om de risker som fonden är exponerad mot

Fffs 2013:10 FFFS 2013:10 - F . The statute of limitation has been removed from the new regulations. The information about the sanction decisions is provided in the forms for ownership, owner management and management suitability and are appendices to FI's regulations (FFFS 2013:10) regarding alternative investment fund manager Riktlinjer för ersättning. Inledning Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa att Sivers Urban AB (nedan kallat bolaget) skall uppfylla de krav som uppställs i 9 kap. 3 § FFFS 2013:10, avseende bolagets ersättningspolicy för anställda i ledande position och för anställd som kan påverka företagets risknivå investeringsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om förvaltande av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10). Senast uppdaterad: 2020-06-23. 4 Tabellen nedan visar fondens aktiva risk baserat på 24 månader. PEAB-fonden startade 2010-07-01. Aktiv Risk 2019 3,72 2018 3,65 2017 3,57 2016 3,19 2015 2,6

Föreskrifter i fffs FFFS 2015:8: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2015:8, FFFS. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten The Swedish Financial Supervisory Authority has also issued regulations that complement and clarify the Swedish fund legislation (primarily FFFS 2013:9 and FFFS 2013:10). To the Swedish Financial Supervisory Authority website . Information about anti-money laundering measures. Information about anti-money laundering measures (pdf 448 kB Svenska riskkapitalföreningen (SVCA) har beretts tillfälle att avge yttrande över förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) (Fi Dnr 15-3081)

FFFS 2013:10 Förvaltare av alternativa investeringsfonder

 1. om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS . 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; beslutade den 26 juni 2014. Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 § 4 och 7 samt 5 § 1 och 3 för-ordningen om förvaltare av alternativa investeringsfonder att 3 kap
 2. om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS . 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; beslutade den 22 juni 2015. Finansinspektionen föreskriver 1 med stöd av 4 § 6 och 5 § 1 och 19 förordningen om förvaltare av alternativa investeringsfonder att 6 kap. 1 och 2 §
 3. FFFS 2019:16 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonde

samt bilagorna 1-4 till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om . förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse. 13 kap. 6 § För en informationsbroschyr för en specialfond gäller även 29 kap. 1 § andra . stycket, 2 § första och tredje styckena, 6, 8, 10-14, 16-19 samt 23 §§ Finans Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa inves-teringsfonder . dels att rubriken till 10 kap., 10 kap. 1 § och 16 kap. 6 samt rubriken närmast före . 10 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 10 kap. 2 och 3 §§, och närmast för FFFS 2015:4: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2018-08-18 FFFS 2015:3: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar 2018-08-1 FFFS 2013:10. Riktlinjen är utformad för att motverka ett riskta-gande som är oförenligt med de av Bolaget förval-tade fondernas riskprofiler. Vidare ska riktlinjerna motverka ett överdrivet risktagande och stimulera anställda att vid varje given tidpunkt leverera håll- Spiltan. Styrelsen i Catella Fondförvaltning AB, Bolaget, fastställde i december 2019 en uppdaterad ersättningspolicy som grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder samt (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av

FFFS 2013:9 - Finansinspektione

 1. alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (Föreskrifterna) som bland annat innehåller bestämmelser om ersättningssystem. Bestämmelserna ger vägledning om hur förvaltare av alternativa investeringsfonder ska mäta, styra och kontrollera de risker som ersättningssystem för anställda som kan påverk
 2. författningssamling, FFFS 2013:9 samt FFFS 2013:10 enligt förordningar 2013:588, 2016:587 och lag 2004:46 om värdepappersfonder och lag 2013:561 om alternativa investeringsfonder. 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter . I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statisti
 3. FFFS 2013:9, FFFS 2013:10 Aktieägarengagemang Swedbank Robur Swedbank Robur Fonder AB (Swedbank Robur) förvaltar fonder och är ett helägt dotterbolag i Swedbankkoncernen. Swedbank Robur är en av Sveriges största kapitalförvaltare och därmed en av de största aktieägarna på de reglerade marknaderna i Sverige

2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10). Bestämmelserna ålägger Bolaget att anta riktlinjer för ersättningar som omfattar fast och rörlig ersättning inklusive diskretionära pensionsförmåner stadgas för förvaltare av värdepappersfonder i FFFS 2013:9 och AIF-förvaltare i FFFS 2013:10. Denna redogörelse avser gruppens ersättningspolicy för verksamhetsåret 2019. Ersättningspolicyn har gällt för samtliga bolag och anställda inom gruppen. Angivna siffror avser förhållanden per den 31 december 2019. Ersättningssystemets syft

investeringsfonder (FFFS 2013:10). Carve 2 är en specialfond enligt 1 kap 11 § 23 LAIF. Carve 2 är följaktligen inte en så kallad UCITS-fond. Andelarna i Carve 2 har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i något anna (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2015-05-12 1 [1] 8 Riksbanken har inga invändningar mot de ändringar av föreskrifterna (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) som föreslås i remissen Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Denna informationsbroschyr och fondbestämmelserna för respektive fond utgör tillsammans informationsbroschyren. Avanza Fonder AB bildades 2004-06-16 oc Av 3 kap. 22 § samt 9 kap. 3 § i Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) framgår att Bolaget ska ha en ersättningspolicy. Enligt föreskrifterna ska Bolaget ha en ersättningspolicy som dels är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering, dels motverkar ett överdrivet risktagande

FÖRESKRIFTSARBETE Förvaltare av alternativa investeringsfonder FI beslutade i juni 2013 om nya föreskrifter som rör förvaltare av alterna­ tiva investeringsfonder (FFFS 2013:10) och som. FFFS 2013:10 Förvaltare av alternativa investeringsfonder; Associationsrätt. Här hittar du allmänna regler inom området associationsrätt. För fler regler klicka här. Aktiebolagslag (2005:551) Införande av aktiebolagslagen, lag (2005:552) Aktiebolagsförordning (2005:559

Fffs 2013:10, den tidsbegränsning som fanns tidigare

alternativa investeringsfonder, FFFS 2013:9 och FFFS 2013:10. Uppgifterna ovan ingår inte i styrelsens beslut och kan därmed ändras utan styrelsens medverkan. Sådana ändringar får endast genomföras av Koncerncompliance. Policyägare utses dock av VD Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. AIF-förvaltaren ALCUR FONDER AB Organisationsnummer: 556703-4870 Aktiekapital: SEK 1 500 000 Bolagets bildande: juni 2006 Ägare: Personalen, Bure AB Adress: Riddargatan 18, 11451 Stockholm Telefon: 08-586 114 00 Fax: 08-661 308 samt vad som stadgas för förvaltare av värdepappersfonder i FFFS 2013:9 och för AIF-förvaltare i FFFS 2013:10. Med Avanza avses Avanza Bank Holding AB (publ) och dess dotterbolag. Denna redogörelse avser Avanzas ersättningspolicy för verksamhetsåret 2019. Ersättningspolicyn ha ringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10). Bodenholm Two är en specialfond enligt 1 kap 11 § 23 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Bodenholm Two är följaktligen inte en så kallad UCITS-fond. Andelarna i Bodenholm Two har int Föreningen konstaterar att specialfonder inte omfattas av de föreslagna ändringarna eftersom 15 kap. 6 § FFFS 2013:10 inte ändras. Specifikationen (Anvisning 3 - Innehavsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder) gäller dock för specialfonder eftersom den anger att specialfonder ska kunna rapportera in sammanställningen på begäran

アーマードコア×東方GTA=?

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskriftema). När de nya och ändrade bestämmelserna i Ucits-direktivet ska genomföras i svensk rätt måste det ske genom bindande regler som omfattar alla fondbolag. Enligt regeringens förslag ska detta delvis ske genom lagändringar me Förslag till Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution samt förslag till ändringar i följande av finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd; FFFS 2015:8, FFFS 2013:10, FFFS 2013:9, FFFS 2005:1 och FFFS 2004:4 (information Så här formulerades denna punkt på dagordningen för FI-styrelsens sammanträde: Förslag till Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution samt förslag till ändringar i följande av finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd; FFFS 2015:8, FFFS 2013:10, FFFS 2013:9, FFFS 2005:1 och FFFS 2004:4.. ens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa inve-steringsfonder Statens tjänstepensionsverk (SPV) har inga synpunkter att redovisa. Detta yttrande har beslutats av undertecknad vikarierande generaldirektör i närvaro av enhetschef Ulf Petersson samt aktuarie Ulrika Taube, föredragande. Maria Humla Ulrika Taub

Information om incitament Offentligt 2 Incitament (2 kap. 16 § FFFS 2013:9 samt 3 kap. 21 § FFFS 2013:10) AIFM Capital (AIFM) bedriver fondverksamhet och förvaltar värdepappersfonder, specialfonder och andra alternativa investeringsfonder (Fonderna). För varje förvaltningsuppdrag utgår ersättningar Remissen innehåller förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF) föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Förvaltaren . Adrigo Asset Management AB . Organisationsnummer: 556716-4719 . Datum för bolagets bildande: 2006-10-02 . Bolagets rättsliga form: Aktiebolag . Aktiekapital: 1 652 300 kronor . Bolagets säte och huvudkontor: Stockholm

Ersättningspolicy - Calgus Fon

 1. Riktlinjer för ersättning Inledning. Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa att Sivers Urban AB (nedan kallat bolaget) skall uppfylla de krav som uppställs i 9 kap. 3 § FFFS 2013:10, avseende bolagets ersättningspolicy för anställda i ledande position och för anställd som kan påverka företagets risknivå
 2. föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Informationsmaterial om fonderna och löpande rapportering Till varje fond finns fondbestämmelser, faktablad (KIID) och informationsbroschyr där ytterligare information om respektive fond lämnas
 3. nens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, dels la-gen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förval-tare av alternativa investeringsfonder. Fondbolaget. Lannebo Fonder AB Organisationsnummer: 556584-7042 Aktiekapital: SEK 1 500 000 Bolagets bildande.
 4. Bolagets Ersättningspolicy grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9) och Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10). Principer avseende ersättning Balans mellan rörlig och fast ersättnin
 5. informationsbroschyr. Den har upprättats enligt LAIF samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10). Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) att tillse at
 6. Av 3 kap. 22 § samt 9 kap. 3 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och 2 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning (FFFS 2011:1) framgår att Bolaget ska ha en ersättningspolicy

Video:

upprättats enligt LAIF samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10). Vissa bestämmelser i 29 kap. i lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF Även lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter kan vara tillämplig vid rådgivningssituationen. Sedan juli 2013 gäller lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt de tillhörande föreskrifterna FFFS 2013:10 om förvaltare av alternativa investeringsfonder

NORAMA ALTERNATIVE INVESTMENTS AB, with head office in Malmö, Sweden is an authorized Alternativ Investment Fund Manager, AIFM according to the Swedish Alternative Investment Funds Managers Act, AIFMA, Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder and its related regulations FFFS (2013:10) finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut, • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker, sam finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Känna till definitionen av en alternativ investeringsfond. Känna till de grundläggande skillnaderna mellan värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder, särskilt utifrå

Föreskrifter i fffs - lagen

Section 3 of the Securities Funds Act (2004: 46) and Finansinspektionen's regulations (2013: 9). AIFM Capital AB operates in accordance with the Act (2013: 561) on Managers of Alternative Investment Funds and the Swedish Financial Supervisory Authority's Regulations (FFFS 2013: 10) on the Managers of Alternative Investment Funds Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av altenativa inver steringsfonder, LAIF, och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) o

Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Om Skandinaviska Kreditfonden AB Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av. Avsnitt 3 i lagen om värdepappersfonder (2004: 46) och Finansinspektionens förordningar (2013: 9). AIFM Capital AB verkar i enlighet med lagen (2013: 561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens förordningar (FFFS 2013: 10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Remissyttrande om Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder: 2015-05-11: Remissyttrande om Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2) 128 kB: 2015-04-17: Remissyttrande om Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån : 2015-03-3

Lag (2004:46) om värdepappersfonder Svensk

 1. investeringsfonder (FFFS 2013:10). Fondbestämmelserna för fonderna utgör en del av denna informationsbroschyr. Bolaget har tagit fram ett faktablad för respektive fond som utgör ett separat dokument och som tillhandahålls kostnadsfritt på Bolagets hemsida www.captor.
 2. investeringsfonder (FFFS 2013:10) . Om fonden och fondbolaget Nordic Equities , SelectISIN SE0001962978, startades 2007-05-31 och är en specialfond enligt lagen (2013:561förvaltare ) om av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonde
 3. investeringsfonder, (FFFS 2013:10) FFFS 2013:10. 4Artikel(art.) 4.1 (ag) och (aj) AIFM-direktivet. 5Skäl 59 och 71, art. 31-37 och 43.1 och bilaga III p. (g) AIFM-direktivet. 6Art. 43.1 i AIFM -direktivet. Striktare krav får uppställas på såväl AIFförvaltare som AIFfonder i sig. Dett
 4. investeringsfonder (FFFS 2013:10). Enligt föreskrifterna ska Bolaget ha en ersättningspolicy som dels är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering och dels motverkar ett överdrivet risktagande

Fund regulation - Swedish Investment Fund Associatio

 1. investment funds (FFFS 2013:10). AIF Manager ALCUR FONDER AB Organisation Registration Number: 556703-4870 Share capital: SEK 1 500 000 Company founded: June 2006 Owner: Staff and Bure AB Address: Riddargatan 18, 11451 Stockholm Phone: 08-586 114 00 Fax: 08-661 3080 Website: www.alcur.se Email: info@alcur.se Registered office: Stockhol
 2. föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder antagit en ersättningspolicy som dels är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering, dels motverkar ett överdrivet risktagande hos dem som är verksamma i Bolaget
 3. Ersättningspolicy Crescits styrelse har mot bakgrund av Finansinspektionens föreskrifter 9 kap. 4 § FFFS 2013:10, upprättat en dokumenterad ersättningspolicy som är förenlig med och främjar en sund och effekti
 4. 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10). Vissa bestämmelser i 29 kap. i lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ) är därutöve
 5. Sedan juli 2013 gäller lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt de tillhörande föreskrifterna FFFS 2013:10 om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Försäkringsförmedlare skall följa dessa regelverk i tillämpliga delar
 6. Resolution CM/ResChS(2013) [17] Collective Complaint No. 74/2011. Fellesforbundet for Sjøfolk (FFFS) v. Norway (Adopted by the Committee of Ministers on 16 October 2013 at the 1181st meeting of the Ministers' Deputies

föreskrifter FFFS 2013:10 om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i QQM Equity Hedge . SEK (Fonden) att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte få värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna för varje fon

Bolagets styrelse har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) antagit en ersättningspolicy vars syfte är att motverka ett överdrivet risktagande värdepappersfonder (FFFS 2013:9) och Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10). Denna broschyr och fondbestämmelserna utgör tillsammans informationsbroschyren. Fondbolaget Namn: Coeli Asset Management AB Adress: Box 3317, 103 66 Stockhol föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fondbestämmelserna för fonderna utgör en del av denna informa - tionsbroschyr. Bolaget har tagit fram ett faktablad för respektive fond som utgör separata dokument och finns tillgängliga på kvartil.se. 4/3 Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2013:10, ESMAs riktlinjer och beaktar de riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende värdepappersfonder och specialfonder som utfärdats av Fondbolagens förening. Värderingsprinciper Fondens finansiella instrument inklusive skulder och derivat värderas till marknadsvärde motsvarande handelskurs p spektionens föreskrifter FFFS 2013:10 om förvaltare av alternativa investe-ringsfonder. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i QQM Equity . Hedge Master (Fonden) att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en in

Denna informationsbroschyr är upprättad enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om alternativa investeringsfonder. För varje alternativ investeringsfond ska det finnas en aktuell informationsbroschyr, och detta dokument utgör informationsbroschyren för fonden, Scandinavian Credit Fund I (publ) nedan kallad Fonden 6 Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa in vesteringsfonder. 7 Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD 31 March 2016, ESMA/2016/411, Guidelines on reporting obligations un der Articles 3(3)(d) and 24(1), (2) and (4) of the AIFMD 8.08.2014, ES MA/2014/869EN och Guidelines on key concepts of the AIFMD 13.08.2013, ES. RÄTTELSE: TIDIGARE PRESSMEDDELANDE INNEHÖLL FELAKTIG RUBRIK Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 102,94 för juni 2020 Stockholm 3 juli 2020 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån In accordance with Sweden's financial supervisory authority's regulations (FFFS 2013:10) regarding alternative investment fund managers, VCG IM has adopted a remuneration policy. The policy aims to promote sound and effective risk management practices and to counteract excessive risk taking 1 FFFS 2013:10 om alternativa investeringsfonder anger i 12 kap. 9§ att detta även gäller specialfonder. 2 Har fonden startat sin verksamhet under den senaste tioårsperioden anges i stället nyckeltal från starttidpunkten. 2016-04-27 3 för performancemätning

Remissyttrande förslag till ändring av Finansinspektionens

(2013:561), Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10), Fondbolagens förenings rekommendationer samt bokföringslagen. I fondens balansräkning har de olika innehaven värderats till marknadsvärde per 2020-06-30. Om kurser per 2020-06-30 saknas värderas innehavet till senaste betalkurs eller köpkurs Frukostseminarium om operativa risker 2013-10-28 1. Föreskrifter om operativa risker Margareta Lindahl 2. Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder) 1.12 Fondbolagens förenings regelverk, riktlinjer och vägledningar 1.13 Egendomsförsäkring 1.14 Avbrottsförsäkring 1.15 Ansvars- och produktansvarsförsäkrin

gäller endast för anställda som kan påverka Granits risknivå i enlighet med FI:s definitioner i FFFS 2013:10. Samtliga anställda som är berättigade till rörlig ersättning har en fast ersättning på en nivå som gör det möjligt att sätta den rörliga delen till noll. Den rörliga ersättningen kan således för en enskil 2020. Yttrande över remiss av utkast till föreskrifter och allmänna råd om gallring av pappershandlingar efter skanning. Yttrande över remiss Betänkandet Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssysteme

Fffs 2014:2

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Vi rekommenderar att man tar del av informationsbroschyren och fondbestämmelserna innan en investering sker i någon av våra fonder. Riskinformatio regulations of the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) regarding Investment Funds, (FFFS 2003:9) and Alternative Investment Funds (FFFS 2013:10). This document and the fund rules together make up the prospectus. Fund company Name: Carnegie Fonder AB Address: Box 7828, 103 97 Stockholm, Sweden Telephone: +46 8 12 15 50 0

★★★ 白いスカートふぇち ★★★ part4 [転載禁止]©bbspink

FFFS 2015:4 - lagen

Svar: 2013-10-07 Remisslänk: Remissförslag 2013-09-09. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm Remiss av förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism I FFFS 2014:22 ställs därtill krav på upjutande av utbetalning av rörlig ersättning till dessa personalkategorier. Mot bakgrund av att utbetalning fördröjs i fem år för samtliga anställda, behöver inte banken vidta några särskilda åtgärder för att skjuta upp ersättningen til Nedan anges de incitament som identifierats i bolagets verksamhet enligt 3 kap. 21 § FFFS 2013:10. Intäktsmodellen AIMs intäktsmodell utgörs av fasta samt eventuella rörliga förvaltningsavgifter från de av bolaget förvaltade fonderna. Intäktsmodellens utformning, med en avgift från AIF-fonden til Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-10-04. BESLUT Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Vi-king Invest AS undantag från den budplikt som enligt 3 kap. 2 § lagen (2006:451) om offent-liga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) annars skulle uppkomma om.

FFFS 2019:16 - lagen

tillhörande föreskrifterna FFFS 2013:10 om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Försäkringsförmedlare skall följa dessa regelverk i tillämpliga delar. Enligt gällande regelverk gäller bland annat: Att rådgivaren skall ha genomgått ett särskilt kunskapstest och ha lämplig praktisk erfarenhe Microcap Swedbank Robur Microcap Halvårsredogörelse 2020 Förvaltare: Henrik Carlman Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB Fondtyp: Aktiefonder Startdatum: 2017-05-3

Fffs 2016:2

AIF-förvaltare. Av 3 kap. 22 § samt 9 kap. 3 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder framgår att en AIF-förvaltare ska ha en ersättningspolicy. Mot denna bakgrund har Bolaget antagit denna ersättningspolicy Daglig ärendelista - Sveriges Riksbank 2015-05-042015-05-042015-05-042015-05-04 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2015-04-30 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 [email protected] www.riksbank.se IPD Norden AB Registreringsdatum Ärende Avsändare/ Mottagare. The Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on alternative investment fund managers and the Commission Delegated Regulation 2013/231/EU of 9 December 2012 create obligations for Alternative Investment Fund Managers, AIFMs, and have been implemented in the Swedish legal framework by the Swedish Alternative Investment Funds Managers Act, AIFMA, (2013:561.

 • Toalettpapper bal.
 • Betala med american express på nätet.
 • Tanzkurs hannover hochzeit.
 • Rosenheim24 herbstfest bilder.
 • Stänga av ventilation nattetid.
 • Camping trier mosel.
 • Iktorivil vs stesolid.
 • Återskapa bilder från icloud.
 • För eller emot plastikkirurgi.
 • Small accordion.
 • Relative atomic mass.
 • Veckorevyn 2017.
 • Dagobertshausen veranstaltungen 2018.
 • Beat club langelsheim muttizettel.
 • Toyota corolla 1 8.
 • Bygga hus på mallorca.
 • Varmblodiga avelshingstar.
 • Ferritin referensvärde.
 • Stående asanas.
 • Frisörer nacka.
 • Sbc fifa 18 hybrid.
 • Alexa on android.
 • Famn.
 • Universitet skåne.
 • Zwilling kastrullset.
 • Din kupong se.
 • How the grinch stole christmas stream online.
 • Supplementary motor area.
 • Jaxon bieber ålder.
 • Kärnvapenkrig konsekvenser.
 • Krustader getost hjortronsylt.
 • Wow worgen klassen.
 • Honda trimmer 4 takt.
 • Vm6 åre.
 • Salsa oldenburg.
 • Santos fotboll.
 • Vem äger siten.
 • Aok kraftausdauertraining im fitnessstudio.
 • Loppis motala 2018.
 • Stadtbibliothek linz.
 • Neil degrasse tyson show.