Home

Kunskarav teknik matris

Kunskarav för betyget E i slutet av årskurs 6. Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används Kunskarav teknik i slutet av åk 6. Vi ska arbeta med projektet Huset och det du gör i det här arbetet kommer att bedömas mot kunskaraven i åk 6 så du kan se ungefär hur du ligger till och vad som krävs för de olika betygen nästa läsår Ämne - Teknik. Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter, processer, anläggningar och system

Betygsmatris och kunskarav för kursen Teknik 1. Kurskod: TEKTEK01, Kurspoäng: 150, Ämne: Teknik, Ämneskod: TEK. Kursen teknik 1 omfattar punkterna 1-9 under rubriken Ämnets syfte Betygsmatris i Teknik åk 7-9 (Utifrån Lgr 11 - kunskarav för betyg i slutet av åk 9) Kunskarav för betyg / kunskapsområden i Centralt innehåll Betyget E D * Betyget C B * Betyget A Tekniska lösningar Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med () användning av ämnesspecifika begrepp beskriva. teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur ma

Matris för kunskarav i slöjd Åk 3-6 indelad efter moment som genomförs i slöjden. Moment/Förmågor Kunskarav E C A Skiss, ritning, idé Din förmåga att välja och motivera. KK3: Din förmåga att självständigt välja tillvägagångssätt: teknik, verktyg, material och hänsyn till miljön. Du frågar läraren om hur du skall. Här finns Södervikskolans ämnesmatriser som innehåller förklaringar till betygsnivåerna. Ämnesmatriserna är bearbetade utifrån läroplanen LGR11 men alla viktiga begrepp och kunskarav finns med. Det är bara mellantexten som är nedkortad Kunskapsmatrisen är ett digitalt hjälpmedel skapat av och för lärare på grundskole- och gymnasienivå. Det syftar till att effektivisera lärarens vardag och ge bättre skolresultat

Teknik - Skolverke

Matris i Skolbanken: Kunskarav Teknik åk

 1. Jag har jobbat med matriser under många år i åk 1-3, då i samband med pedagogiska planeringar. Att presentera kunskaraven - vad eleven ska lära i t.ex. matematik i åk 1 kan vara väldigt klurigt. När vi jobbade med geometri i matten på våren i åk 1 så jobbade vi med följande kunskarav
 2. Kunskapsmatrisen är ett digitalt hjälpmedel i matematik, fysik, biologi och kemi. Det är gratis att utvärdera under 30 dagar. I Kunskapsmatrisen får du bl a tillgång till ett kraftfullt provskaparverktyg och en stor mängd provuppgifter med kompletta bedömningsanvisningar som du kan använda för att skapa prov och enkelt dela dem med kollegor
 3. atyr av alla matriser. Och klickar du på översikt kan du se statistik vilka kunskarav eleverna uppnått
 4. Hur har matrisen tagits fram? Och, ja, jag vet att det är svårt att ta fram matriser. Jag vet också att det inte är något självändamål att alltid ha med en matris. Och om en bedömningsmatris är osammanhängande text i tabellform så är det mer av det senare än det förra. PS. Läs mer om bedömningsmatriser här. /Pernilla Lundgren.

Ämne - Teknik - Skolverke

Konkretisering av Skolverkets kunskarav för åk 3 Svenska Eleven ska kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på Teknik åk 3 Eleven ska kunna kunna göra hållbara konstruktioner några enkla ord och begrep Kunskarav för årskurs 9 i ämnet Matematik enligt LGR11 E AC 1. Problemlösning Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget Kunskarav och centralt innehåll för ämnet hem- och konsumentkunskap Matris för bedömning åk 7-9 Matris för bedömning åk 6 Kontakt: helena.rohdin@utb.emmaboda.se hanna.franzen@utb.emmaboda.s Betygsmatris och kunskarav för kursen Ridning och körning. Kurskod: RINRID0, Kurspoäng: 200, Ämne: Ridning och körning, Ämneskod: RIN. Kursen ridning och körning omfattar punkterna 1-3 och 5-10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 6 och 7 NO - Teknik åk 6 NO - Teknik åk 4 Kunskarav Tekniska system i hemmet och samhället. 26/5/2015 0 Comments Du ska göra ett arbete där du beskriver ett tekniskt system i samhället. Detta ska finnas med: Ni ser en matris längs ner i inlägget

För nästan 4,5 år sedan skapade jag kunskapsväggen för åk 1-3. Det gjorde jag för att synliggöra för mina elever vad det var vi skulle jobba med och vad de skulle lära sig. Jag trodde aldrig att det skulle bli så många som skulle använda sig av den som det har blivit under dessa år Matematikens kunskarav i förenklad form. Gäller för åk 4-6. Matrisen bedöms utifrån undervisningens innehåll. För varje termin ökas svårighetsgraden i det centrala innehållet, vilket medför ökade krav för att nå de olika nivåerna i matrisen

september 2015 – Musik & Teknik i musikundervisningen

Teknik 1 - Kunskarav

Kunskarav - matriser Här finner du kunskapkraven för NO-ämnena, teknik och matemaik i matrisform. Texten är direkt från kursplanen, med tiden kommer vi att översätta formuleringarna till en mer praktisk användning Betygsmatris och kunskarav för kursen Teknik 2. Kurskod: TEKTEK02, Kurspoäng: 100, Ämne: Teknik, Ämneskod: TEK. Kursen teknik 2 omfattar punkterna 2-5 och 9 under rubriken Ämnets syfte Bildmatris för kunskarav i slutet av årskurs9 baserad på Lgr 11 Förmågor F E C A Genomförande Når för närvarande ej kunskaraven. tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck 6 KoMMeNtarMaterIal tIll K uNSKapSKraVeN I teKNIK 2. Kunskarav uppbyggda med värdeord För att bättre förstå den kommande diskussionen om bedömning med hjälp av värde-ord behöver man först en snabb överblick hur kunskaraven är uppbyggda

Kunskarav.se har alltid drivits utan några intäkter från besökare eller reklam, precis som vi vill ha det - men kostar ändå en del att underhålla. Om ni tycker om kunskarav och vill stötta upprätthållandet och utvecklingen av tjänsten så finns möjligheten att bidra nedan Matris Kunskarav Slöjd årskurs 7-9 Lgr 11. Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker, • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån. Betygsmatris och kunskarav för kursen Service och bemötande 1. Kurskod: SEVSEV01, Kurspoäng: 100, Ämne: Service och bemötande, Ämneskod: SEV. Kursen service och bemötande 1 omfattar punkterna 1-5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande färdigheter i ämnet texts beståndsdelar samt läroplanens kunskarav (Lgr 11, 2011). Matrisen var konstruerad . 8 ARTIKE UMME 2/2017 Skolporten umrerad rtikelseri ö tvecklingsarbet kolan så att den konkretiserade de olika beståndsdelarna som en återberättande text innehålle Fyller nu på med några till ämnen till kunskapsväggen för åk 4-6. Det är biologi, fysik, kemi, teknik och historia. De är gjorda efter samma upplägg som tidigare ämnen som jag redan lagt ut. Du hittar allt tidigare material under rubriken Kunskapsvägg i menyn

Jag tänker att det blir TYDLIGT och jag tänker att matrisen är användbar både i FBK och i ordinarie SvA-undervsining: Matris, svenska som andraspråk, kunskarav åk 7-9. Svenska som andraspråk, kunskarav årskurs 7-9. Hoppas ni har användning av den! Jag har lagt upp två olika, hoppas ni kan öppna någon av dem Teknik. Kunskarav årskurs 6; Du sjunger eller spelar något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Uppgift 5. Gå tillbaka till uppgift 3 och öva för att fylla detta mål. 6. Denna matris bedöms efter kunskarav nr 11 och dess uppgifter. 11 Saknar du kunskarav för årskurs 3 i ämnet teknik? I så fall kan denna bedömningsmatris vara ett stöd när du gör din bedömning av elevernas kunskaper. De mål som finns att sträva mot i årskurs 6 finns beskrivna i kolumnen till höger. I kolumnerna till vänster finns Lärarhjälpens nedbrytning av målen så att de passar årskurs. Här kan du se de kunskarav i teknik eleverna bedöms utifrån. De är från Läroplanen, Lgr11, men uppdelade och skrivna med ett lite enklare språk som är anpassat till eleverna. Inom ett arbetsområde bedöms eleven utifrån några av kunskaraven, men i slutet av ett läsår ska eleven haft möjlighet att både träna och visa sina kunskaper utifrån ämnets alla kunskarav

Södervikskolan » Ämnesmatrise

Kunskapsmatrise

Du kommer även i dina planeringar att se att du nu har tillgång till fliken Kunskarav.. När du tittar under fliken Kunskarav i en planering, eller väljer att koppla kunskaravsmatris till en uppgift, får du först välja vilka rader i matris du vill koppla till till planeringen/uppgiften (se bild nedan) Matris - att granska, kommunicera, ta ställning. Arkiv åk 9. Atom- och kärnfysik - kunskapsmatris. TEKNIK. Veckoplanering. Veckoplanering åk 8. År 9. BIOLOGI. Sex och samlevnad. Inför provet. kommer vi att testa er på följande kunskarav: Centralt innehåll. Kunskarav E. Kunskarav C

KUNSKAPSKRAV i SLUTET AV ÅRSKURS 6 Detta arbetar vi med från årskurs 4-6 Skapa föremål med hjälp av olika material, redskap, verktyg och tekniker Välja och motivera arbetssätt med hänsyn till kvalitén, miljön, och till målet med slöjdarbetet Microsoft Word - Matris 6.doc Syfte NO-ämnen matris Kunskarav undersökningar BIOLOGI kunskarav åk 9 LGR 11 FYSIK kunskarav åk 9 LGR 11 KEMI kunskarav åk 9 LGR 11 TEKNIK kunskarav åk 9 LGR 1 Överblick - Kunskarav i teknik - grundsärskolan Kunskarav i slutet av årskurs 6. Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A; Eleven kan bidra till resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används. Eleven ger också något exempel på föremål där människan har härmat naturen Här kan du ladda ner en matris över kunskaraven. Kunskarav Kunskarav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg.

LGR 11 - kursplanerna Lärande & bedömnin

HT - Pointillism

En matris med elevexempel. Här är matrisen jag använde för att bedöma muntliga (och skriftliga) resonemang som jag skrev om i förra inlägget. Vi bedömer tre aspekter som rör två förmågor i biologi. Här är matrisen som wordfil: Matris resonemang word och här är den som pdf: Matris resonemang pd Kunskarav Teknik E C A Konstruera och designa en modell Du konstruerar en bil som klarar av att köra minst 4 meter. Du konstruerar en bil utifrån en given instruktion Du konstruerar en avancerad bil som klarar av att köra minst 4 meter på en kort tid och har en genomarbetad design Du konstruerar bilen genom att, med lite hjälp, planera oc

Här delar pedagoger från hela landet på inspiration i form av tusentals pedagogiska planeringar, matriser och samtalsmallar. Mer information Matris i Skolbanken: Kunskarav Engelska åk 7- alejandro fuentes bergström arbetsro bedömning betyg bfl didaktik effektstorlek feedback feed forward feed up formativ formativ bedömning fortbildning förmågor kamratbedömning kamratrespons kommentarmaterial kommentarmaterial till kunskaraven i matematik kravnivåer kunskap kunskarav lgr-11 lust lärare läroplan läxor matris motivation muntligt no hands up omprov pedagogik Prov. Kollegialt skapande av matriser 1. Välj kunskarav och uppgift. 2. Skriv ner alla iakttagbara kriterier du kan komma på. Vad ser du att elever gör som ett bevis på att de kan? Tänk ut verb i presens. Jag skriver. Jag räknar 3. Skapa progression på olika sätt för att skilja olika kvaliteter åt. (använd gamla elevuppgifter) 4 Kurskod: NÄVNÄV0 100 poäng Kursen nätverksteknik omfattar punkterna 1—9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2—5 och 7—8. Se skolverkets hemsida.. Om upplägget: Denna kursplanering är ett förslag på upplägg. Kursen kräver egentligen inga förkunskaper och kan läsas innan kursen datorteknik 1 (enligt skolverket) MUSIK kunskarav i slutet av årskurs 9 Grundskola 7 - 9 Mu Det här är en samlad matris över alla kunskarav år 7-9. Du kommer inte hinna alla områden under ett läsår. Sång E C A Jag kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd. Jag kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god.

Lärandematriser - ett verktyg för elevernas lärande

 1. Kunskarav biologi matris. Kunskarav - matriser. Här finner du kunskapkraven för NO-ämnena, teknik och matemaik i matrisform. Texten är direkt från kursplanen, med tiden kommer vi att översätta formuleringarna till.
 2. ns från det glada nittiotalet och vill
 3. Kunskarav och förmågor 7 - 9 E C A Läser olika texter med(..). flyt gott flyt mycket gott flyt Väljer och använder lässtrategier på ett (..) sätt, utifrån olika texters särdrag. i huvudsak fungerande ändamålsenligt ändamålsenligt och effektivt Visar (..) läsförståelse, genom att: grundläggande god mycket god Gör (..) sammanfattningar av olika texters innehåll.
 4. I detta kapitel om Matriser går vi igenom allt basic som du kan behöva kunna inom Matte F och de första kurserna på Universitetet! Många skolor erbjuder inte eleverna att få läsa matte F eftersom de inte har lärare med behörighet eller har tid att lära eleverna denna matematik

Kunskarav matris mall bildkunska

Kunskarav - Matris för skriftliga omdömen. Kulturama Grundskola. Under arbetsprocessen. formulerar och väljer. eleven handlingsalternativ. som leder framåt. Eleven kan ge välutvecklade. omdömen om sin arbetsinsats. och hur den har påverkat. slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven Hur den slutgiltiga matrisen kommer att se ut framgår när man räknar, det syns inte direkt hur den ska se ut när man är klar - om man inte har löst massor, för då får man ett öga för det! Exempel 6 Lös multiplikationen där: Varje siffra i båda matriserna ska användas Våga pröva och testa nya tekniker i BFL 8 april, 2016; Sveriges största språk 2012 6 april, 2016; Sveriges största språk 1979 - 2006 6 april, 2016; Formativ Återkoppling 22 februari, 2016; Tänka, Planera och jobba formativt Del (1) 9 februari, 2016; Senaste kommentare

Matris Teknik Data. 49 41 5. Binära Binär Kod Matris. 33 39 4. Kvadrat Bakgrund Mosaik. 37 39 3. Matris Hjärta Kärlek. 17 24 2. Kub Digitala Matris. 11 12 0. Matris Vetenskap. 24 25 3. Matris Meddelande. 11 18 0. En Matris Av Tecken Ad. 8 14 0. Evolution. 23 23 0. Matris Meddelande. 34 28 5. Matris Binära Säkerhet. 14 9 2. Huvud Världen. Eleverna tar fram sin blankett med en matris och kryssar i sina lösningars kvalitet. Det förbereder dem för resten av processen. Steg 3: Gruppbedömning. I grupper om 4 ska eleverna förklara sina metoder för varandra, värdera och sortera dem efter kvalitet, och slutligen sätta upp metoderna på väggen i bilden ovan (renskrivna, utan namn) Överblick - Kunskarav i teknik - grundskolan gäller fr.o.m. 2017-07-01 Kunskarav i slutet av årskurs 6. Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A; Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion Kunskarav, Teknik 1, 150 poäng, Kurskod TEKTEK01 Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A Eleven beskriver översiktligt hur teknik utvecklas och redogör översiktligt för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen. Eleven redogör översiktligt för tekniska egenskaper hos olik

SETT

Matriser Ullis skolsid

Teknik, kunskarav i slutet av åk 6. Betyg E. Betyg C. Betyg A. Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion Undervisningen i teknik syftar till att du ska utveckla ditt tekniska kunnande och din tekniska medvetenhet så att du kan orientera dig och agera i en teknikintensiv teknik. Undervisningen i teknik ska bidra till att du utvecklar ett intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt Kunskarav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras. Kunskarav Teknik åk 7-9 1. Teknik 7 - 9 Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att - identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. * identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar. * använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Nackdelen är att jag inte kan koppla tex två matriser under varandra till den pedagoiska planeringen utan behöver kopiera och klistra ihop en ny delad matris med de kunskarav du vill ha med. När vi arbetar med ett tema vill jag ju kunna koppla flera olika kunskarav till planeringen och det går inte utan att jag gör en ny via kopieringsfunktionen Ett kunskarav i både religion och svenska är att eleverna ska kunna resonera om källors användbarhet på olika nivåer. Därefter gjorde vi gemensamma källvärderingar i tre nivåer, med hjälp av en uppgiftsspecifik matris. Matrisen och källvärderingarna sattes sedan upp på väggen i klassrummet

Kunskarav för årskurs 9 i ämnet Matematik enligt LGR11 E AC 1. Kunskaraven för årskurs 9 i ämnet matematik åskådliggjorda i en matris Förmågor och kunskarav Betyget E Betyget C Betyget A Problemlösning Begrepp • Analytisk bedömning med matriser.Förmågor och kunskarav Tydliggör mål och kunskarav med Här är matrisen jag Vi bedömer tre aspekter som rör två. Kunskaraven ska ligga till grund för bedömningen av elevernas kunskaper genom hela skoltiden och är konstruerade utifrån ämnets mål och det centrala innehållet. Kunskaraven ger stöd för att bedöma elevernas kunskaper och för att upptäcka vad eleven behöver utveckla vidare samt om någon form av stöd behöver sättas in. I ämnet Idrott och Hälsa finns kunskarav i. Kunskarav för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1. Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt

Kunskaravsmatriser - Vklass kunskapsban

Kunna förklara hur tekniken bygger upp ett 3D föremål. Kunna följande begrepp: modellering, grafik, objekt, formgivning. Genomföra en elektronikkonstruktionen; Genomföra Projekt 3d designa Smycke; Matris med förmåga och kunskarav för arbetsområdet Konkretisering av Skolverkets kunskarav för åk 1 Svenska Eleven ska kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling Teknik Eleven ska kunna namnge några vanliga tekniska föremål och beskriva hur de fungerar göra enkla undersökningar Engelsk Matris, stöd för bedömning - Hållbar Utveckling 7-9 Under naturskoledagen har du som lärare möjlighet att titta på elevernas olika förmågor samt kunskarav. Det kan röra sig elevens förmåga att kommunicera genom att ställa frågor, berätta om egna erfarenheter som rör naturen, föra en diskussion framåt, t Kunskarav 2. Du ska visa att du kan skapa bildarbeten med olika tekniker, verktyg och material. Du ska också kunna blanda olika tekniker, verktyg och material i ett och samma arbete. Konkretisering av kunskarav ( bedömnings matris) Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skap

bedömningsmatris Lärande & bedömnin

 1. Teknik & Bygg / Grundskola. 3 svar. 41 visningar. Tryharden 49 Postad: 28 maj 2020. Kunskarav. Hej! Denna hänger ihop med mitt förra inlägg där man skall jämföra trä med betong/tegel. Här är kunskaraven. Jag förstår helt ärligt inte vad dem menar med tekniska lösningar
 2. Klicka på länken nedan. kunskarav-4-6-teknik. Integritet och cookies: Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du deras användning
 3. Kopplingar till läroplanen för årskurs 7 - 9 i ämnet teknik för skolprogrammet Programmering för skolan. Tillbaka till skolprogrammet. Förmågor. Eleverna får tillfälle att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Använda teknikområdets begrepp och.
 4. Med bedömningsmatriser på webben blir det lättare att arbeta med formativ bedömning, elevdelaktighet och att hålla alla matriser färska och uppdaterade. Till er hjälp har ni tusentals matriser i Skolbanken att hämta inspiration från, som pedagoger över hela landet delat med sig av
 5. KUNSKAPSKRAV I ÄMNET BILD Kunskarav för betyget E i slutet av årskurs 6 Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i.
 6. Teknik KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET E I SLUTET AV ÅRSKURS 6 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggna
 7. Ladda ner den här gratisbilden om Matris Teknik Tech från Pixabays stora bibliotek av fria bilder och videos

Dessutom finns användbara matriser som ger elever och lärare en bra kunskapsöversikt. Till boken finns bedömningsstöd och facit att ladda ner som pdf-filer. I och med att det inte finns några kunskarav för åk 3 i teknik i Lgr 11 finns ett stort behov att säkerställa att eleverna redan då är på god väg att nå kunskaraven i åk 6 TEKNIK - kunskarav åk 9 lgr 11 E C A Identifiera och analysera tekniska lösningar 1 Eleven kan undersöka olikaEleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. tekniska lösningar i vardage

Överblick - Kunskarav i teknik - Grundskolan

 1. Här hittar du kunskaraven i Moderna Språk (Lgr11): Kunskarav Franska och här hittar du dem lite förtydligade i en matris: Betygsmatris i Franska Här är länken till Skolverket om du vi
 2. åk 7 Kartkunskap och jorden (geografi) Klimat (geografi) Lag och rätt (samhällskunskap) Medier Höstter
 3. POINTILLISM Lägger färg på duken i små prickar utan att låta färgen blandas. När man betrakta

Kunskarav Teknik - hexagonwater

 1. Matris med förmåga och kunskarav för arbetsområdet. Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i var- dagen och med viss användning av ämnes- specifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att upp- nå.
 2. Följande matris ger en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsnivå. I tabellen hittar du alla kunskarav för betyget E - C - A i slutet av årskurs 9. Bedömningsmatris Musik 4-6 Utifrån Daniel Frisks matris för åk 7-9 har jag gjort en matris för för åk 6 där alla kunskarav får plats. Matris MUSIK kunskarav i.
 3. dre enheter: E1, E2 osv, C1, C2 osv, A1, A2 osv så att det blir lättare att diskutera kunskarav med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i kunskaraven. Det blir också lättare att avgöra om en elev ska ha ett mellanbetyg (D eller B)
Christina Löfving

Kunskarav - Matris för skriftliga omdömen. Kulturama Grundskola. förhållanden och skeenden. beskriva komplexa samband. med välutvecklade och väl. underbyggda resonemang. Resonera och argumentera. Eleven kan resonera och. argumentera kring moraliska. frågeställningar och. värderingar genom att föra Kunskarav, aktuella delar av matrisen Kunskarav i åk 6. Sammanhang och aktualitet. Centralt innehåll från kursplanen. Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld Matris med förmåga och kunskarav för arbetsområdet. Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid Teknik, människa, samhälle och miljö. Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid. Kunskarav, aktuella delar av matrisen. Hur? Hur ska vi arbeta? Vi diskuterar, ställer hypoteser, undersöker, drar slutsatser, skriver och gör skisser CENTRALT INNEHÅLL KUNSKAPSKRAV GRAMMATIK E C Samma som för E följande tillkommer A Samma som för C följande tillkommer Du förstår grunderna i hur ord, fraser och satser samspelar i grammatiken. Du kan översiktligt redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar i grammatiken

 • Göteborg tourist info.
 • Vad är aip.
 • Perser pris.
 • Säkerhetsbranschen almedalen.
 • Stad av skuggor.
 • Vädersymbol storm.
 • Sädesskyl korsord.
 • Sannyasin.
 • Swedish open 2017 smoothcomp.
 • Gym workout plan for beginners female.
 • Grekiska kolonier karta.
 • Star wars 2019.
 • Garmin striker 4.
 • Destination funäsdalen.
 • Deltidsjobb norrköping.
 • Vätterleden invest.
 • Helikopterrånet var är pengarna.
 • Aca litteratur.
 • Kompis sverige instagram.
 • Satt upp synonym.
 • Coldplay chainsmokers youtube.
 • Buchara uzbekistan.
 • Rusalka rollfigurer.
 • Sss marin.
 • Rihanna umbrella nomineringar.
 • Télé réalité française 2018.
 • Kryssning med bebis.
 • Habsburg riket.
 • Auto zeichnung vorlage.
 • Kulturella skillnader mellan sverige och japan.
 • När man talar om trollen så står de i farstun.
 • Bacillus thuringiensis köpa.
 • Sss marin.
 • Stadtverwaltung lindau lindau (bodensee).
 • Iktorivil vs stesolid.
 • Sperrmüll wetzlar 2017 termine.
 • Payday 2 wiki dragan.
 • Torekällberget julmarknad 2017.
 • Fler folkomröstningar.
 • Turistguide norra italien.
 • Dator lth.