Home

Romfördraget 1958

Romfördraget 1957 Nyhetssajten Europaportale

Romfördraget (EEG) Den europeiska parlamentariska församlingen med 142 ledamöter höll sin första session året därefter, den 19 mars 1958. I Romfördragen fanns en uttrycklig bestämmelse om att ledamöterna skulle utses genom direkta val (vilket genomfördes 1979).. - Romfördraget 1958 bidrog till ekonomiskt samarbete; EG-samarbetet - Maastrichtfördraget 1992-fördraget. Samarbetet fördjupas i form av gemensam utrikespolitik och straffrättsligt samarbete - Lissabonfördraget. Nya beslutsregler, flera platser i Europaparlamentet och en fast ordförande för det europeiska rådet

När den gemensamma marknaden inrättades genom Romfördraget 1958 kännetecknades jordbruket i de sex ursprungliga medlemsstaterna av omfattande statlig inblandning. För att jordbruksprodukterna skulle kunna omfattas av den fria rörligheten för varor samtidigt som man behöll den statliga interventionen inom denn Kallas även Romfördraget. Började gälla 1958. Euratom-fördraget. Innehåller EU:s regler om kärnenergi. Började gälla 1958. EU:s fördrag på EU:s webbplats. Ändringar i fördragen. Varje medlemslands regering, Europaparlamentet och EU-kommissionen kan föreslå ändringar i fördragen Romfördraget fyller 60 år Den 25 mars 1957 i Rom undertecknade de sex grundarländerna två fördrag som trädde i kraft den 1 januari 1958: Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen ( EEG-fördraget eller Romfördraget Romfördraget. Romfördraget, egentligen Fördraget om upprättande av Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (engelska EEC), undertecknat i Rom 1957 av representanter för Belgien, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Italien, Luxemburg och Nederländerna. Fördraget gäller för obegränsad (30 av 213 ord Europeiska gemenskapen (EG) grundas (Anslutningsdatum : 1958) Fusion sfördraget (undertecknat: 1965, trädde i kraft: 1967) Första utvidgningen (Anslutningsdatum : 1973) Grekland går med (Anslutningsdatum : 1981) Den iberiska utvidgningen (Anslutningsdatum : 1986

Romfördraget - Wikipedi

National Champions Nordiska konkurrensnätverket Bergen 2008 Hans Henrik Lidgard Romfördraget 1958 Artikel 3.1.g För att uppnå de mål som anges i artikel 2 skall gemenskapens verksamhet på de villkor och i den takt som anges i detta fördrag innefatta en ordning som säkerställer att konkurrensen inom den inre marknaden inte snedvrids Romfördraget (EG-/EUF- fördraget) - 1958. Romfördraget trädde i kraft år 1958 och undertecknades i Rom av Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Italien. Syftet var att säkerställa ekonomisk och social utveckling men också att stärka gemenskapen mellan de sex länderna

Den inre marknaden: allmänna principer Faktablad om

 1. EU tar många beslut som rör infrastruktur och transporter då frågorna har legat på EU-nivå sedan Romfördraget 1958. Målet har varit att få tillstånd gemensamma transportregler och att inrätta en gemensam marknad
 2. Romfördraget träder i kraft 1958 och drar riktlinjerna för hur dagens EU fungerar. Det kanske är det enskilt viktigaste fördraget. Det är i Rom-fördraget som det slås fast att det skall finnas en gemensam ekonomisk marknad där det skall råda fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital
 3. Den fanns där från början, redan i Romfördraget 1958, och tvingade succesivt fram svar om medborgarskap, sociala rättigheter och ständiga omförhandlingar om olika slags gränsdragningar. I den tätt komprimerade boken granskas också hur medborgarskapets karaktär, och föränderlighet, bestämts av skiftande ekonomisk-politiska maktförhållanden och paradigm

Romfördragen syftar på två fördrag som båda undertecknades den 25 mars 1957 i Rom av representanter för Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Västtyskland och Italien.Dessa två fördrag var Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG-fördraget) och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom-fördraget) Det ekonomiska samarbetet dessa länder emellan tog fart 1958 då det så kallade Romfördraget började gälla. Detta fördrag innehöll den Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, som hade regler om att successivt skapa en inre marknad med fri rörlighet för varor,. Romfördraget blev en framgång också genom att det utformades och genomfördes av regeringar på grundval av demokratiskt samtycke. Traktat rzymski okazał się sukcesem, ponieważ powstał i był realizowany przez rządy na bazie demokratycznej zgody. (Romfördraget) från 1958 Romfördraget översättning i ordboken svenska - tjeckiska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratomfördraget), även känt som ett av Romfördragen, är ett fördrag mellan Europeiska unionens medlemsstater.Fördraget trädde i kraft den 1 januari 1958 efter att ha signerats av representanter för Europeiska kol- och stålgemenskapens medlemsstater den 25 mars 1957.. Genom fördraget inrättades Europeiska. Romfördraget trädde i kraft den 1 januari 1958 och lade grunden till dagens EU. Till en början var EU i första hand en ekonomisk sammanslutning, men det har utvecklats till ett projekt för att garantera alla invånare ett gott socialt skydd Apropå att inte glömmas bort så var det i dag 51 år sedan Romfördraget, det första med sex länder alltså, skrevs på. Eftersom det trädde i kraft 1958 så kan man fira 50 hela året, själva ska vi göra det några stycken genom att bjuda varann på tilltugg från olika nationaliteter Fördraget tar upp vilka områden EU får fatta beslut om och hur besluten ska gå till. Kallas även Romfördraget. Började gälla 1958. Euratom-fördraget. Innehåller EU:s regler om kärnenergi. Började gälla 1958. Ändringar i fördragen. Varje medlemslands regering, Europaparlamentet och EU-kommissionen kan föreslå ändringar i.

Etikettarkiv: Romfördraget. 2012/01/31 Sovjet visade omvärlden musklerna. Av A. Sovjetunionen och Ungern spelare i Moskva den 28 september 1958. Inför dryga 100 000 åskådare på Central Lenin stadion, nu Luzjnikistadion, vann Sovjet över Ungern,. När den gemensamma marknaden inrättades genom Romfördraget 1958 kännetecknades jordbruket i de sex ursprungliga medlemsstaterna av omfattande statlig inblandning. För att jordbruksprodukterna skulle kunna omfattas av den fria rörligheten för varor samtidigt so

Alla europeiska länder var välkomna att ansluta till EKSG. Romfördraget 1958 bidrog till ekonomiskt samarbete; EG-samarbetet. Ville skapa ett frihandelsområde mellan länderna. (Alltså kan inte Frankrike ta ut tull om Tyskland vill sälja något till Frankrike.) (EEG: Europeiska Ekonomiska unionen) och Euratom: Europeiska Atomenergigemenskapen. Maastrichtfördraget 1992 - fördraget • 25 mars: Romfördraget undertecknades, vilket skapar Europeiska ekonomiska gemenskapen med Förbundsrepubliken Tyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. 1958 • November 10: Start av Second Berlin krisen: Chrusjtjov efterlyser ett fredsavtal med de två tyska staterna att lösa gränserna och för västvärlden att lämna Berlin Bakom båda fördragen var Walter Hallstein den ledande och drivande kraften. 1958 belönades så Walter Hallstein med att bli ordförande för EU-kommissionen. Samma Hallstein som varit medlem i Nazistorganisation Lagens Försvare , en förening där man bara kunde upptas som medlem om man uppvisade en lojal följsamhet för och deltagande i Nazismens ideologi I och med Romfördraget 1958 som etablerade de Europeiska Gemenskaperna, sedermera Europeiska Gemenskapen (EG), har samarbetet haft ett råd som fattar beslut efter förslag från en kommission, samt en parlamentarisk församling som hade rätt att lämna synpunkter på besluten som skulle fattas

Det ekonomiska samarbetet dessa länder emellan tog fart 1958 då det så kallade Romfördraget började gälla. Detta fördrag innehöll den Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, som hade regler om att successivt skapa en inre marknad med fri rörlighet för varor,. EU bildades 1958 och är en ekonomisk och politisk union mellan 28 medlemsländer. Det skapades efter andra världskriget som ett sätt att säkerställa fred mellan europeiska länder. Romfördraget . Romfördraget ses som bildandet av det som nu kallas EU EU 60 år I år fyller Rom fördraget 60 år. Fördraget utgör grunden till EU-samarbetet och undertecknades i Rom den 25 mars 1957 av Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Tyskland och Italien. Det trädde i kraft den 1 januari 1958 och kom till som en utveckling av det tidigare ko.. Genom Romfördraget skapades en gemensam marknad där människor, varor, tjänster och kapital kan röra sig fritt Gemenskapen skall inte vidta någon åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt för att För varje vara skall den tullsats som tillämpades den 1 januari 1957 vara den bastullsats från vilken Gemenskapen får med en eller flera stater eller internationella organisationer. DEBATT. Det är nu 60 år sedan det s.k. Romfördraget om skapandet av en Europeisk Ekonomisk Gemenskap (EEC) trädde ikraft 1 januari 1958. I sanning en historisk händelse som än i dag präglar Europas historia, skriver Europaparlamentarikern Peter Lundgren m fl. Romfördraget blev föregångaren till nuvarande EU, men omfattade då bara sex länder: Frankrike, Tyskland, [

EG-fördraget (Romfördraget) trädde i kraft den 1 januari 1958. Ursprungligen hette det EEG-fördraget, eftersom det upprättade den europeiska ekonomiska gemenskapen. Efter fusionsfördraget som lade samman flera fördrag byttes namnet till EG-fördreaget Romfördraget trädde i kraft 1958. Därmed bildades EG. Dess medlemmar samlade till möte i december 1991 i Maastricht, Nederländerna och då döptes EG om till EU. Sverige gick med i EU 1995. Ministerrådet Ministerrådet är EU:s högsta beslutande organ, stiftar EU:s lagar 1958: Romfördraget. EEG och Euratom bildades. 1985: Schengenavtalet. Innebär i princip fri rörlighet mellan medlemsstaternas länder. 1987: Europeiska enhetsakten - den inre marknaden. 1993: Maastrichtsfördraget. Organisationen kom att kallas för den Europeiska Unionen EU. 1999: Amsterdamfördraget I januari 1958 godkände Frankrike det så kallade Romfördraget, som ligger till grund för vad som i dag heter EU. de Gaulle avskydde tanken på att Frankrike härigenom skulle överlämna viss nationell suveränitet. Och med samma synsätt motsatte han sig Natos struktur Insert free text, CELEX number or descriptors. Use to search on an exact phrase, use * to replace 0 to n characters, use ? to replace a single characte

Fördraget om upprättandet av Europeiska

säkra en ratificering av Romfördraget. Ett annat ganska längvarigt dödläge i förhandlingarna inträdde under våren och försommaren detta är till följd av utvecklingen i Frankrike. Mänga hade hoppats att det avgörande steget mot sänkningarna vid årsskiftet 1958~59 Europeiska revisionsrätten är en av Europeiska unionens institutioner. Revisionsrätten inledde sin verksamhet 1975 och har sitt säte i Luxemburg. I Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (Romfördraget 1958) gavs E. uppdraget att kontrollera unionens budget Enligt Voltaire net är åtgärden den första i sitt slag sedan Romfördraget 1958. I flera månader har Frankrike varit föremål för upprepade anklagelser, ogrundade attacker och bisarra påståenden, skriver det franska utrikesdepartementet i ett uttalande där krisen mellan länderna beskrivs som den värsta sedan andra världskriget

Den 25 mars 1957 undertecknade de sex länderna i EKSG Romfördraget, som trädde i kraft 1958. Genom Romfördraget skapades Den europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG). Dessutom tillkom Euratom, ett organ för tillsyn över atomenergin Romfördraget skall gällande bilate­ rala importkontingenter den l janu­ ari 1959 omändras till globalkon­ tingenter och i allmänhet ökas med 20%. Härtill kommer emellertid en ytterligare bestämmelse i Romför­ draget, som i vissa lägen kan ha stor betydelse och vilken måhända hit­ tills icke observerats i tillräcklig ut EU-arbetsrättens utformning har skiftat avsevärt sedan Romfördraget 1958, men den generella utvecklingen har gått mot mer omfattande reglering på EU-nivå och en ökad harmonisering medlemsstaterna emellan. Vissa forskare har indelat den arbetsrättsliga utvecklingen i olika perioder:.

EIB, Europeiska investeringsbanken, finns i Luxemburg och grundades 1958 genom Romfördraget. Banken är EU:s finansieringsinstitut och har till uppgift att låna kapital på marknaden som sedan. Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut, som inrättades genom Romfördraget 1958. Europeiska unionens alla medlemsländer är aktieägare i investeringsbanken som drivs utan vinstsyfte. Europeiska investeringsbanken beviljar lån till projekt som den anser vara nyttiga, såsom byggande av infrastruktur, särskilt i mindre gynnade regionerantingen i eller.

Unionsfördraget. Unionsfördraget, även Maastrichtfördraget, egentligen Fördraget om europeisk union (engelska Treaty on European Union, TEU), undertecknades 1992 och trädde i kraft 1993. Det är ett avtal om utveckling av samarbetet inom ramen för de tre sedan tidigare etablerade europeiska gemenskaperna: Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG (1952), Europeiska ekonomiska. 1958 EEG blir ett faktum, Romfördraget 1959 EEG lagstiftning för arbete, fria rörligheten för personer och varor, produktsäkerhet 1985 Nya direktiv enligt den Nya metoden för produktsäkerhet och frihandel 1987 CE-märket för produkter nämns för första gången 1992 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) fastställ

Det var under åren 1987 till 1993 som ett omfattande lagstiftningsarbete genomfördes i EU. Den så kallade Vitboken om inre marknaden listade cirka 300 lagförslag. Motivet var att förverkliga målen i Romfördraget från 1958 om en gemensam marknad, med fri rörlighet för varor, tjänster, ­kapital och arbetskraft Gemensamma marknaden (Photo: Lis Lak) Hette ursprungligen Europeiska Ekonomiska Gemenskapen.Bildades genom Romfördraget 1958 och kallades Europeiska Gemenskapen, EG, från 1972 och Europeiska Unionen, EU, från 1993 Fred i Europa - samarbetet tar sin början. EU grundas för att få slut på de blodiga krigen mellan grannländerna, som gång på gång hade orsakat så mycket mänskligt lidande och till slut ledde till andra världskriget Nu firar EU 60-årsminnet av Romfördraget som ratificerades 1957 och trädde i kraft 1958. Föregångaren till detta fördrag och grunden för hela Europasamarbetet var dock den Europeiska kol- och stålgemenskapen som ingicks 1952 mellan grundarländerna; Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Luxembourg och Västtyskland

Romfördraget trädde i kraft 1958 och är ett av EU:s grundläggande fördrag. Rätten att föra en gemensam miljöpolitik skrevs in 1987 genom europeiska enhetsakten som innebar tillägg och förändringar av fördraget Bildades 1958 i Europeiska unionen är en ekonomisk och politisk union mellan 28 medlemsländer. Den skapades efter andra världskriget som ett sätt att garantera fred mellan europeiska nationer. Dessa länder har en gemensam valuta, kallad euron. De i som bor i EU-länderna är också beviljas EU-pass, vilket möjliggör enkel resa mellan.

Romfördraget översättning i ordboken svenska - italienska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk Den fria rörligheten för kapital var en del redan av Romfördraget 1958, men var då begränsad till att huvudsakligen understödja den fria rörligheten för varor. Genom Maastrichtfördraget 1993 utökades den fria rörligheten för kapital till att gälla mer generellt, särskilt införandet av en gemensam valuta, euron . [ 1

Video: Romfördragen - Wikipedi

DEN EUROPEISKA HANDELSKRISEN UNDER DET senaste halvåret har det politiska intresset i Sverige varit så inriktat på de båda valrörelserna, att man i den allmänna debatten en EU-kommissionens förslag till direktiv för tjänstehandeln har hamnat mitt i hetluften i den pågående valkampen inför EU-valet den 13 juni. Låt oss göra ett försök att berätta vad det handlar om 1957 Romfördraget undertecknas. Därigenom skapas Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), även kallad den gemensamma marknaden. 1963 Yaoundé-konventionen undertecknas i Yaoundé (Kamerun) mellan EEG och 17 afrikanska stater samt Madagaskar; denna associationskonvention ersätter den koloniala associationen från Romfördraget (1958-1962) Romfördraget översättning i ordboken svenska - danska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

Romfördraget (EEG

2 Romfördraget av den 1 januari 1958, med senare ändringar. 7 länderna fick 40 procent var, vilket betydde att 20 procent av linjefarttransporterna över-lämnades av linjekonferenserna till transportörer i tredje land. Uppförandekoden ratificerades av flera. Den nya konstitutionen för i huvudsak med sig mindre krav på. enighet till förmån för mer majoritetsröstning. På ett 20-tal områden. sker en övergång från enhällighet till majoritetsomröstning. Exempel på sådana områden är asyl-, migrations- och utrikespolitiken

EU-rätt I - Grundläggande EU-rätt med Peter Lillieh - StuDoc

Romfördraget käännös sanakirjassa ruotsi - suomi Glosbessa, ilmaisessa online-sanakirjassa. Selaa miljoonia sanoja ja sanontoja kaikilla kielillä Det ekonomiska samarbetet dessa länder emellan tog fart 1958 då det så kallade Romfördraget började gälla. Detta fördrag innehöll den Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, som hade regler om att successivt skapa en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, de så kallade fyra friheterna Detta var grunden för EU. År 1958 bildade dessa fem länder Romfördraget, därmed den Europeiska gemenskapen, EG. De sex länderna bildade tullunionen. Alla tullar på allt handel mellan medlemsländerna skulle bort. EG skulle även samarbeta för en fredlig användning av kärnkraften och införa en gemensam jordbrukspolitik

(Romfördraget från 1958). Det finns också ändringsfördrag, som alltså ändrar i grundfördragen. Lissabonfördraget som trädde i kraft 2009 är ett ändringsfördrag. EUF-fördraget (Fördraget om. Europeiska unionens. funktionssätt). Ovan. lagförslag från EU-kommissionen om skydd. av personuppgifter Vid Romfördragets tillkomst 1958 förde konkurrensrätten en tämligen slum-rande tillvaro i Europa. Lagstiftning i de flesta länder byggde på en missbruks-princip - om regler alls existerade. Främjandet av konkurrensen var inte det främsta politiska styrmedlet, utan nationella åtgärder karakteriserades mer a EEG (Europeiska ekonomiska gemenskapen var bildade en 1958 efter Romfördraget av sex länder, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike och Italien. Deras mål var att uppnå en ny era av fred, demokrati, samarbete och ekonomisk union och välstånd mellan europeiska nationer och medborgare efter andra världskriget gemenskapen (EEG-fördraget, Romfördraget) ─ trädde i kraft den 1 januari 1958, se även förklaring nedan vid Maastrichtfördraget europeiska enhetsakten (kortform: enhetsakten) - trädde i kraft den 1 juli 198 När man genom undertecknandet av Romfördraget 1958 lade grunden till EU:s jordbrukspolitik, bestämde man från början att stödåtgärderna bara skulle få gälla jordbruksprodukter. Dessa produkter definierades i bilaga 1 till Romfördraget. Senare har Amsterdamfördraget kommit att ersätta Romfördraget i det här sammanhanget, och

EU:s lagar och regler - Sveriges riksdags EU-informatio

Romfördraget (EG-fördraget) 1958 Maastrichtfördraget 1993 Upprättande av den europeiska unionen Fördraget om den europeiska unionen Sveriges medlemskap 1995 27 st. medlemsländer 2007 Lissabonfördraget 2009 Avdelningen för Rättskällorna JURIDIK Doktrin Sedvänja Rättspraxis Författningar EU-rätt Förarbete 1958 fördjupades samarbetet mellan länderna på det ekonomiska området genom bildandet av den Europeiska ekonomiska unionen (EEC) - en tullunion som syftade till att ta bort tullarna mellan medlemsländerna och samtidigt skapa gemensamma tullmurar utåt mot anda länder. Ekonomin skulle gynnas genom en gemensam fri marknad

Romfördraget fyller 60 år - EUR-Le

Syftet med gemensamma jordbrukspolitiken lades fram i Romfördraget som trädde i kraft 1958. Där anges att politiken syftar till att öka produktiviteten inom jordbruket, att stabilisera jordbruksmarknaderna, trygga livsmedelsförsörjningen, säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbruksbefolkningen samt att ge kon Romfördraget (EG-fördraget) 1958 Maastrichtfördraget 1993 Upprättande av den europeiska unionen Fördraget om den europeiska unionen Sveriges medlemskap 1995 27 st. medlemsländer 2007 Lissabonfördraget 2009 Avdelningen för JURIDIK Rättskällorna Doktrin Sedvänja Rättspraxis Författningar EU-rätt Förarbeten Avdelningen för JURIDI 1958. I och med Romfördraget 1957 bildades den europeiska ekonomiska gemenskapen med en gemensam marknad i Europa som skulle skapas i tre fyraåriga etapper. Vissa ansåg att denna tolvåriga plan var för ambitiös och dömd att misslyckas - särskilt jordbruksåtgärderna mötte stort motstånd. Men Mansholt förble 583 Ulf Göranson SvJT 1992 U LF B ERNITZ.EG-rättens grunder [med Romfördraget]. Juristförlaget i distribution, Stockholm 1992. 243 s.. Den svenska EG-debatten pågår för fullt med diverse mer eller mindre sakkunniga inlägg. Riksdagen arbetar som bäst med ratificeringen av det omvälvande EES-avtalet. Regeringskansliet går på föredömligt högvarv med bland annat fortsatt. 1957 - Omnämns första gången i Romfördraget. 1958 - Europeiska socialfonden (ESF) inrättas. 1975 - Europeiska regionala utveck‑ lingsfonden (Eruf) inrättas. 1986 - En rättslig grund för regionalpolitiken fastställs i Europeiska enhetsakten. 1988 - Som en anpassning till anslut-ningen av Grekland (1981), Spanien oc

Romfördraget - Uppslagsverk - NE

•Genom Romfördraget bildades Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) •Fördraget undertecknades i Rom 1958 •EU:s grundlag -med grundläggande regler för samarbetet •Inrättande av gemensamma institutioner •De fyra friheterna •Sammanslutning av de sex EKSG-ländern EG vilar på Romfördraget från 1958. Fred, stabilitet och ökande levnadsstandard ska uppnås genom fördjupning av det ekonomiska, handelsmässiga men också politiska samarbetet Romfördraget trädde i kraft 1958 och skulle på sikt innebära en fri rörlighet inom gemenskapen för varor, tjänster, personer och kapital. År 1965 förenades de tre existerande gemenskaperna under Europeiska gemenskaperna (EG). Fler och fler länder i Västeuropa anslöt sig till EG ända sedan Romfördraget trädde i kraft 1958. Tillkommande domstolspraxis från EU-domstolen, som i målen här, är att betrakta som en uttolkning av dessa redan befintliga rättigheter och skyldigheter för medlemsländerna och för privatpersoner. Detta betyder att även frågor som EU inte har kompetens att lagstifta om kan bl Romfördraget. 1958 Europeiska socialfonden inrättas. 1975 Europeiska regionala utvecklings-fonden bildas. 1986 Regionalpolitikens rättsliga grund slås fast i europeiska enhetsakten. 1988 Strukturfonderna integreras i en överordnad sammanhållningspolitik i syfte att anpassa organisationen till Grekland

40 år av europeisk utvidgning - Vilka har gått med i EU

EU bildades genom Romfördraget 1958 och blev en union genom fördraget i Maastricht 1990. Under denna korta period - bara 32 år - har många av länderna i EU gått från att vara diktaturer till demokratier. Bland dem finns länderna i det forna kommunistiska östblocket och länder som Spanien,. Återbetalning av olagligt statsstöd och talerätt Inledning Romfördragets regler om stats stöd syftar till att säkerställa att konkurrensen inom den ge mensamma marknaden inte snedvrids. En konkurrent kan därför med stöd av Romfördra get få en mottagare av olagligt statsstöd att återbetala det till staten. Det är ett steg i riktning mot att återställa den konkur renssituation. Romfördraget Treaty of Rome, signed in Rome (Photo: EU Commission) Undertecknades i Rom den 25 mars 1957 och innebar att såväl Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEC) som Euratom bildades med start den 1 januari 1958

Romfördraget 1958 och the Single European Act (SEA) 1987. Detta utvecklades vidare genom Maastrichtfördraget 1993 där syftet var att göra EU mer samstämmigt, konsekvent och effektivt. Dock fanns ett stort gap mellan önskan och syfte och vad EU faktiskt kunde bidr 1958 Romfördraget. 1993 Maastrichtfördraget. 2009 Lissabonfördraget. 1951 Belgien. 1951 Nederländerna. 1951 Luxemburg. 1951 Tyskland. 1951 Italien. 1951 Frankrike. 1973 Storbritannien. Romfördraget EG-fördraget. Romfördraget Slags grundlag för hur europasamarbetet skulle bedrivas, gemensam marknad A. H. R OBERTSON.European Institutions. Co-operation — Integration — Unifi cation. London 1959. Stevens. 372 s. £ 2 2s. Då Romfördraget om den gemensamma europeiska marknaden (»sexstats marknaden») trädde i kraft 1 januari 1958 hade ett mycket betydelsefullt steg tagits på väg mot unifikation inte bara ekonomiskt utan även rättsligt och kanske så småningom konstitutionellt av. Europeiska Socialfonden (ESF) som inrättades genom Romfördraget 1958 Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) från 1962. Delades i en utvecklings- och en garantisektion 1964

 • Ventilationsgaller kylskåp trä.
 • Hamburgare prinsen södertälje.
 • Hans jürgen mörke.
 • Koka kondenserad mjölk i kastrull.
 • Utvecklade crossboss.
 • Rengöra vattentank med bakpulver.
 • Fiberkabel klasser.
 • Propaganda i media.
 • Namngivning dikt.
 • Vincent tan.
 • Fotboll på tv.
 • Mtb gardasee 2017.
 • Skelettcancer barn.
 • Mandaluyong map.
 • Loppis lund 2018.
 • Reparation casio.
 • Oskar linnros göteborg 2018.
 • Deutsch französischer garten ostern.
 • Freunde finden graz umgebung.
 • Best new action movies.
 • Abc kraften skellefteå.
 • Universitet skåne.
 • Volleyboll strumpor.
 • Kanslihusvägen 6 hässleholm.
 • Diäten landtagsabgeordneter bayern.
 • Iktorivil vs stesolid.
 • Händel halleluja.
 • Storstädning checklista.
 • Cellvätska.
 • Ändra språk linkedin app.
 • Asp.net core 2.
 • Etymology meaning.
 • Immo contract wieselburg.
 • Köpa lägenhet i alanya.
 • Mångsidig synonym.
 • Cervikalt diskbråck symtom.
 • Real estate malta for sale.
 • Unit testing white box.
 • Kuva begär.
 • Webcam paderborn.
 • Phoenix programm.